Yva ry:n vastaus GeoForum-kysymyksiin (19.8.2019, Juha Saarentaus)

19.08.2019

1. Yhdistyksen lyhyt toimintahistoria, missio, visio ja mahdollinen strategia

YVA ry on vuonna 1994 pian Suomen YVA-lain säätämisen jälkeen perustettu yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimivien kesken. Se edistää osallistuvaa ja eri arvot esille tuovaa suunnittelua. Yhdistys antaa myös lausuntoja ja osallistuu aktiivisesti ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämiseen. Yva ry on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsenseura.

Yhdistys on monitieteellinen ja siihen voivat liittyä kaikki ympäristövaikutusten arvioinnista kiinnostuneet. Yhdistyksessä on noin 200 henkilöjäsentä ja 10 kannatusjäsentä.

Yhdistyksen sääntöihin voit tutustua täällä.

Yhdistyksen toiminta suunnitellaan ja toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja rahoitetaan pääosin jäsenmaksujen ja YVA-päivän osallistumismaksujen avulla.

2. Jäsenistön rakenne ja jäsenmäärä tänään

Vuoden 2019 alussa jäseniä oli kaikkiaan 180 kpl joista 12 kpl oli yrityskannatusjäseniä ja yksi yhdistyskannatusjäsen. Loput jäsenet ovat henkilöjäseniä. Henkilöjäseniä oli kaikista YVA:an liittyvistä rooleista, joita ovat mm. YVA-konsultti, hankkeesta vastaava, viranomainen, tutkija ja sidosryhmän edustaja.

3. Vuosibudjetti? (Esim. viimeinen tilinpäätös).

Yhdistyksen tase 31.12.2018 oli 13 527,53 €. Kulut v. 2018 oli 20 560,29 €, varsinaisen toiminnan tuotot olivat 15 644,19 € ja varainhankinnan tuotot olivat 3 795,00 €. Tilikausi 2018 oli 1 121,10 € alijäämäinen.

4. Onko yhdistyksellä pysyviä resursseja?

Ei! Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin. Hallituksessa on 9 jäsentä ja sen toimintaa johtaa yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksellä on myös toimihenkilöitä kuten taloudenhoitaja. Asiantuntijajäseniä yhdistyksellä on tällä hetkellä 11 kpl. Asiantuntijat edustavat kukin omaa YVA:an liittyvää erikoisalaa, joita ovat esim. maankäytön suunnittelu, kaavoitus, ympäristön melu- ja tärinävaikutukset, YVA-lainsäädännön kehittäminen, paikkatieto, tuulivoima, arktinen YVA, jne.

5. Jäsenmaksurakenne?

Jäsenmaksu vuonna 2019 on 15 € ja kannatusjäsenmaksu 150 €.

6. Yhdistyksen toiminta ja tärkeimmät tulokset? Mitkä toimintamuodot on koettu tärkeimmiksi/onnistuneimmiksi? Miksi?

Yva ry järjestää vuosittain suositun, valtakunnallisen seminaari- ja koulutuspäivän, YVA-päivän, jossa käsitellään ympäristövaikutusten arviointia monesta näkökulmasta. YVA-päivä toimii vuosittaisena kohtaamispaikkana ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimiville asiantuntijoille ja tutkijoille. YVA-päivä on järjestetty jo vuodesta 1995, välillä yhden päivän mittaisena ja välillä kaksipäiväisenä tilaisuutena.

Yva ry myöntää vuosittain Hyvä YVA (ympäristövaikutusten arviointimenettely) ja Hyvä SOVA (suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi) -palkinnot kannustukseksi ja huomion kiinnittämiseksi johonkin vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan. Palkintojen saajat julkistetaan vuosittain YVA-päivän yhteydessä. Hyvä YVA -palkinto on myönnetty vuodesta 2000 lähtien ja Hyvä SOVA -palkinto vuodesta 2014. Yva ry myöntää myös yksityishenkilöille tunnustuspalkintoja vaikutusten arvioinnin hyväksi tehdystä työstä. Ensimmäinen tunnustuspalkinto myönnettiin Sirpa Pietikäiselle, joka toimi ympäristöministerinä YVA-lain säätämisen ja yhdistyksen perustamisen aikaan vuonna 1994.

Yva ry järjestää yhteistyössä pohjoismaiden ja Viron kanssa Nordic-Baltic -konferenssia. Ensimmäinen Nordic-Baltic -konferenssi pidettiin Virossa syksyllä 2012.

Vuonna 2018 Yva ry järjesti yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Liverpool yliopiston YVA-keskuksen kanssa EIALAW2018 kansainvälisen konferenssin, joka keskittyi EIA Direktiivin 2011/92/EU muutoksiin ja kokemuksiin muutoksista eri maissa.

Yva ry järjestää jäsenilleen säännöllisesti myös koti- ja ulkomaan ekskursioita, jäseniltoja ja pikkujoulut sekä julkaisee Impakti-lehteä. Yhdistys tiedottaa jäsenistöään yhdistyksen ja muista alan tapahtumista jäsenkirjeellä.

7. Ajatukset ja kommentit GeoForum -yhteistyöelimen lisäarvosta ja/tai vaikutuksesta yhdistyksen toimintaan?

Yva ry:n ajatukset ja kommentit GeoForum -yhteistyöelimen lisäarvosta ja/tai vaikutuksesta yhdistyksen toimintaan on esitetty alla.

Yva ry:n tarkoituksena on sääntöjensä perusteella kehittää ja tehdä tunnetuksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja siihen liittyvää tutkimusta. Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys mm. edistää ympäristövaikutusten arviointiin liittyvää tutkimusta.

Paikkatiedot ovat keskeisiä lähtöaineistoja YVA-menettelyissä niin ihmisiin kuin luonnonympäristöönkin kohdistuvien vaikutusten osalta. INSPIRE-direktiivin soveltamisen myötä viime vuosina on tullut helposti saataville paljon tärkeitä aineistoja. Julkiset tahot ovat kuitenkin keränneet runsaasti myös sellaista hyödyllistä paikkatietoaineistoa, jonka käyttö on kielletty muilta kuin tutkijoilta tai aineisto on hankalasti saatavilla tai liian kallista YVA-menettelyissä hyödynnettäväksi.

YVA-menettelyjen vaikutusten arviointeja pystyttäisiin merkittävästi parantamaan erityisesti ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin osalta, jos YVAn tekijät, yleensä yksityisten konsulttiyritysten edustajat, saisivat käyttää ruututietoaineistoja mm. seuraavista teemoista:

  • työmatkojen keskimääräinen pituus ruudun asukkailla
  • ruudun ikäjakauma
  • ruudun keskimääräinen tulotaso
  • ruudun ihmisten koulutustasot
  • autotiheys kussakin ruudussa

Myös kunkin ruudun ihmisten terveyteen liittyvät tiedot olisivat hyödyllisiä, kun arvioidaan hankkeiden terveysvaikutuksia.

Ymmärrämme hyvin, että tietojen käyttöön liittyy alueiden sosiaaliseen leimautumiseen tai ihmisten henkilötietojen leviämisen vaara. Kuitenkin yhteiskunta edellyttää lainsäädännön kautta selvittämään kaikki hankkeiden vaikutukset, mutta kieltää samalla käyttämästä olemassa olevaa yhteiskunnan keräämää aineistoa arviointien tekemiseksi. Kuitenkin muun muassa Google ja muut sosiaalisen median kanavat tietävät huomattavasti yksityiskohtaisempaa paikkaan sidottua tietoa, jota ne ovat keränneet SOMEn käyttäjiltä.

YVA-hankkeet koskevat usein varsin laajaa tarkastelualuetta. Monet arvioitavat infrahankkeet ovat jopa satojen kilometrien mittaisia, ja koko alueelta on kerättävä relevantit maankäytön suunnitelmat. Yleiskaavat on kyllä kerätty Liiteri-palveluun, mutta sen käyttömaksut yksityisille tahoille ovat erittäin kalliita. Mikäli hankkeesta vastaava on yksityinen yritys tai sillä ei ole sopimusta Liiterin kanssa, tiedot yleiskaavoista kerätään jokaiselta kunnalta yksitellen, digitoidaan paikkatietomuotoon ja verrataan hankesuunnitelmaan, vaikka tämä on siis jo kerran Liiteriä varten tehty. YVA ry:ssä siis toivotaan myös, että maksullisten aineistojen hinnat saataisiin järkevälle tasolle.

Saatavuusongelmia on myös luontotiedon suhteen, mihin liittyy esimerkiksi aineistojen haltijoiden kirjavat käytännöt käyttöoikeussopimusten suhteen. Lisäksi YVA-menettelyiden ja muun maankäytön suunnittelun yhteydessä kerätään, tuotetaan ja jalostetaan etenkin luontoteemaan liittyviä aineistoja, joita voisi hyödyntää tutkimuksessa, yhdyskuntasuunnittelussa ja vaikutustenarvioinnissa laajasti. Nämä aineistot kuitenkin poikkeavat toisistaan tuottajan mukaan sekä päätyvät vain tilaajan ja toimittajan omiin kirjastoihin ja näin ollen jäävät usein kertakäyttöisiksi.  

Jos GeoForum pystyy edistämään ensinnäkin YVA-menettelyissä hyödyllisten julkisten paikkatietoaineistojen saamista YVAn tekijöiden käyttöön ja toisekseen yhteisen luontotietokannan tai -palvelun kehittämistä, sillä olisi myönteinen vaikutus Yva ry:n tarkoituksen toteuttamisessa.


Erkki Ikäheimo
Yva ry:n puheenjohtaja
puh.
sähköposti: erkki.ikaheimo@gmail.com