Yva ry:n lausunto 2.10.2019

2.10.2019

Hallituksen esitys laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia
koskevien säännösten muuttamisesta


Lausuntopyynnön diaarinumero: vn/3808/2019


Lausunto on annettu sähköisesti valtioneuvoston verkkopalvelussa
www.lausuntopalvelu.fi syöttämällä alle kootut vastaukset ko. kenttiin. Tässä
tapauksessa lausuntopyynnössä ei ollut erillisiä kysymyksiä, vaan kunkin
muutettavaksi ehdotetun lain kohdalla oli tila avoimelle vastaukselle.

Teksti kohtaan Lakiesitys 3


Yva ry olettaa, että kohta 3 koskee lakia ympäristövaikutusten arvioinnista. Tämä osio koskee siis ko.
lakiin ehdotettuja muutoksia.


Yva ry pitää yleisesti hyvänä kehityksenä sitä, että kuulutukset voidaan hoitaa tietoverkossa.
Viranomaisten ja kuntien verkkosivuilla julkaistavat kuulutukset tavoittavat sidosryhmiä selvästi
laajemmin kuin kunnan ilmoitustaulu, jolle kiinnitetään paperinen kuulutus.


Yhdistys kannattaa kaikkiin esitettyihin pykäliin (13 §, 17 § ja 18 §) esitettyjä muutoksia koskien
viittauksia hallintolain 62 a pykälään sekä kuulutuslakiin (34/1925) tehtyjen viittausten poistamista.
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä on vuoden 2017 uudistuksen jälkeen jo sisältänyt
mahdollisuuden sähköiseen kuuluttamiseen, mutta esitetyt muutokset ovat perusteltuja
vanhentuneiden viittauksien poistamiseksi ja lainsäädännön selkeyttämiseksi.


Edellä mainituissa pykälissä sekä pykälässä 23 on lisäksi esitetty säädettäväksi, että verkkosivulla
olevat henkilötiedot on poistettava, kun hanketta koskeva lupa tulee lainvoimaiseksi. Yhdistys
muistuttaa, että kaikki hankkeet, joista tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely, eivät
suinkaan välttämättä tule lainvoimaiseksi. Arviointimenettely voi keskeytyä, tai arviointimenettelyn
päätyttyä lupaa ei kuitenkaan koskaan myönnetä tai edes haeta. Hankesuunnitelmat,
toimintaympäristö tai muut reunaehdot voivat muuttua niin olennaisesti, että vireillä oleva
arviointimenettely hylätään tai keskeytetään, ja aloitetaan mahdollisesti uusi menettely uusista
lähtökohdista. Tai hankevastaavan suunnitelmat ja toimintamahdollisuudet voivat muuttua täysin
niin, että hankkeen kanssa ei lopulta koskaan edetä. Useiden merkittävien hankkeiden luvista
valittaminen on tavallista, ja tästäkin syystä lainvoiman saamiseen voi mennä hyvin pitkään tai sitä ei
koskaan tule.


Tästä syystä yhdistys toteaa, että lainvoimaisen luvan mukaisen poistamisaikataulun lisäksi tulisi
säätää jokin määräaika, esimerkiksi kuusi vuotta, jonka jälkeen henkilötiedot on poistettava, ellei
kyseistä hanketta koskien ole jokin menettely vireillä.


Edelleen yhdistys kiinnittää huomiota siihen, että esityksessä käytetään pykälien 13 ja 17 osalta
ilmaisua ”viranomaisen verkkosivulla” ja pykälien 18 ja 23 osalta ”(yhteys)viranomaisen
internetsivuilla”. Ilmeisesti näiden ilmaisujen on kuitenkin tarkoitus olla sisällöltään toisiaan
vastaavat, joten suositeltavaa olisi myös käyttää yhtenevää sanamuotoa.


Lakiesitys 4


Yva ry olettaa, että kohta 4. lakiehdotus koskee SOVA‐lakia (laki viranomaisten suunnitelmien ja
ohjelmien vaikutusten arvioinnista).


Yhdistys kannattaa esitettyjä muutoksia, jotka selkeyttävät lainsäädäntöä ja vahvistavat sähköisen
kuuluttamisen asemaa.


Yleisiä kommentteja


Yva ry on vuonna 1994 perustettu yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina
ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimivien kesken. Yhdistys osallistuu mielellään vaikutusten
arvioinnin kehittämistä koskevaan lainsäädäntötyöhön.


Tässä yhteydessä Yva ry antaa lausunnon ainoastaan yhdistyksen toimialaa koskeviin
muutosehdotuksiin, eli niihin jotka koskevat Lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
(lakiesitys 3) sekä Lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
(lakiesitys 4). Muilta osin yhdistyksellä ei ole kommentoitavaa.

Lausunnon valmistelu:

  • lausuntopyyntö 6.9.2019 puheenjohtajalle / Erkki Ikäheimo
  • lausuntoluonnos 16.9.2019 / Janna Riikonen (lausuntovastaava)
  • lausuntoluonnoksen käsittely lausuntoryhmässä sähköpostitse 16.9. – 1.10.2019 / Janna Riikonen, Gilbert Koskela, Leena Lusa, Niina Pirttiniemi, Elina Merta / Tiedoksi Erkki Ikäheimo
  • lausuntoryhmän hyväksymän lausunnon syöttö www.lausuntopalvelu.fi Yva ry:n yhdistyskohtaisen linkin kautta 2.10.2019 / Janna Riikonen