YVA ry:n lausunto KRL-ehdotuksesta

Yva ry kommentoi lakiesitystä yhdistyksen toimialan näkökulmasta, eli yhdistyksen lausunto keskittyy vaikutusarviointiin. Yhdistys haluaa tuoda esiin muutamia yleisiä seikkoja lakiesitystä koskien, jonka lisäksi yhdistyksellä on muutamia tarkempia, pykäläkohtaisia kommentteja.

YLEISTÄ LAKIESITYKSESTÄ

Yva ry katsoo, että lakiesityksessä ehdotetut vaikutusten arvioinnin säädökset ovat kehittyneet hyvään suuntaan. Määritelmiä ja luetteloita on tarkistettu, mikä on hyvä asia. Yva ry pitää tärkeänä, että EU:n SOVA-direktiiviä (2001/42/EY) sovelletaan kaavojen vaikutusarviointiin täysipainoisesti KRL-ehdotuksessa. Erityisesti vaikutuskohteiden määrittelyssä on noudatettava SOVA-direktiiviä. Hankkeiden vaikutusten arvioinnin yhdistäminen kaavoitusprosessin mukaiseen vaikutusten arviointiin on eri asia. Tällöin on noudatettava samanaikaisesti kahta eri direktiiviä.

Yva ry on ilahtunut siitä, että vaikutusten arviointi maankäytön suunnittelussa on selkeästi rajattu todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin ja tätä termiä on käytetty johdonmukaisesti KRL-ehdotuksessa. Nykyisessä MRL käytetään kahta termiä ”kaavan merkittävät vaikutukset arvioiva suunnittelu” ja ”tarpeellisessa määrin selvitettävä ympäristövaikutukset”, jotka eivät selkeästi ohjaa keskittymään todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin. KRL-ehdotuksen termi ”todennäköisesti merkittävät vaikutukset” vastaa SOVA-direktiiviä.

Yhdistys pitää tärkeänä, että vaikutusarviointi suunnataan niihin vaikutuksiin, jotka juuri kyseisessä tapauksessa ovat todellisuudessa todennäköisesti merkittäviä. Kun arvioinnissa keskitytään merkittäviin vaikutuksiin, voidaan niiden arviointiin panostaa kunnolla, ja vältytään tuhlaamasta resursseja pikkuasioihin. Yhdistyksen näkemyksen mukaan vaikutusarviointilainsäädäntöä ylipäätään olisi syytä kehittää siihen suuntaan, että merkittävien vaikutusten tunnistaminen ja arvioinnin suuntaaminen niiden pohjalta, on arvioinnin keskeinen vaihe. Vaikutusarvioinnin yhteydessä olisi aina syytä esittää, miten ja miksi juuri nämä vaikutuskokonaisuudet ovat todennäköisesti merkittäviä ja ne siis arvioidaan.  KRL-ehdotuksen käyttämä ilmaus todennäköisesti merkittävien vaikutusten arvioinnista on huomattava askel oikeaan suutaan. Lakiehdotuksen perusteluissa voisi asiaa avata laajemminkin ja opastaa vaikutusarvioiden tekijöitä arvioinnin suuntaamiseen.

Yva ry pitää hyvänä lakiesityksessä ehdotettuja parannuksia saamelaisten huomioimiseen alkuperäiskansana. Saamelaiskäräjien pitäminen osallisena asioissa, jotka voivat vaikuttaa saamelaisten kulttuuriin tai perinteiseen elämäntapaan, on perusteltua ja tärkeää.

Yhdistys kannattaa lakiehdotuksen tavoitetta parantaa sääntelyn vaikuttavuutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Alueiden käytön suunnittelu on keskeinen työkalu kummankin tavoitteen osalta. Yhdistys toteaa, että aiheen ympärillä on jo tapahtunut kehitystä ja mm. opasaineistoa on laadittu, mutta ilmastoasioiden täysipainoinen huomioiminen suunnittelussa edellyttää vielä lisää sekä ohjausta että käytäntöjen kehitystyötä.

Lakiesityksen eri ehdotuksista seuraa uudenlaisia vaatimuksia vaikutusarvioinnille eri kaavatasoilla ja muissa menettelyissä. Yhdistys muistuttaa, että laadukas vaikutusarviointi vaatii hyvin monipuolista osaamista ja tietoa sekä riittävästi aikaa. Yhdistys kehottaa varmistamaan, että vaikutusarviointien tekemiseen on käytettävissä tosiasiallisesti riittävät resurssit.

Yhdistys kiinnittää huomiota siihen, että lakiehdotuksen vaikutusarviointi vaikuttaa kevyeltä huomioon ottaen esitettyjen muutosten merkittävyys ja laajuus. Uudistuksen kokonaisvaikutuksia, tai sen yhteisvaikutuksia samaan aikaan valmistelussa olevien muiden lainsäädäntömuutosten kanssa ei ole arvioitu. Keskeisiä yhteisvaikutusten osalta huomioitavia lakimuutoshankkeita ovat mm. luonnonsuojelulain, kaivoslain ja ilmastolain uudistus. Ehdotetun lain yhteensovittaminen muuhun lainsäädäntöön, kuten liikennejärjestelmän suunnitteluun, on vajavaista.

PYKÄLÄKOHTAISET KOMMENTIT

KRL 1 §

Pykälä 1 kuvaa kaavoitus- ja rakentamislain tavoitteet.

Yhdistys pitää esitettyjä tavoitteina hyvinä ja kannatettavina ja toteaa, että vaikutusten huolellinen tunnistaminen ja arviointi on keskeisessä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa.

KLR 51 § ja 83 §

KRL-ehdotuksessa on esitetty uutta suunnittelutasoa: suurten kaupunkiseutujen kaupunkiseutusuunnitelmaa. Tämän lisäksi lakiehdotukseen sisältyy v 2016 MRL lisätty aluevesien ja talousvyöhykkeen merialuesuunnitelma. Suunnitelmat eivät ole kaavoja, vaan muita suunnitelmia, ja siksi pitää aina tarkistaa, kun säädetään jotain kaavoja koskevaa, koskisivatko säädökset myös kaupunkiseutusuunnitelmaa ja merialuesuunnitelmaa.

KRL 51 §

Lakiehdotuksessa asetettu kaavoille sisältö- ja prosessivaatimuksia. KRL-ehdotuksen 51 §:n mukaan kaupunkiseutusuunnitelmaa laadittaessa on sovellettava luvun 12 (Vaikutusten arviointi kaavoituksessa) säädöksiä sekä osaa luvun 11 (Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoituksessa) säädöksistä, mutta ei kuitenkaan kaikkia. Esityksen mukaan kaupunkiseutusuunnitelmaan ei tarvitsisi soveltaa 66 § (Osallistuminen ja vaikuttaminen kaavan valmisteluvaiheessa), 68 § (Tiedottaminen kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta) ja 69 § (Ilmoittaminen kaavan hyväksymisestä).

Vaikka kaupunkiseutusuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen, sillä on tarkoitus olla ohjausvaikutus. Lakiesityksen perusteluiden mukaan kaupunkiseutusuunnitelman ottamisella lakiin pyritään mm. kaupunkiseudun tasolla tehtävän strategisen suunnittelun avoimuuden lisäämiseen. Kaupunkiseutusuunnitelmaa laadittaessa on panostettava myös sen valmisteluvaiheen osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä tiedottamiseen, sillä valmisteluvaiheessa sidotaan merkittävä osa suunnitelman todennäköisesti merkittävistä vaikutuksista. Tältä osin 51 §:n 1 momentin viimeistä virkettä on syytä täydentää seuraavasti:

Tämän lisäksi kaupunkiseutusuunnitelmaa laadittaessa noudatetaan, mitä tämän lain 64-71 §:ssä säädetään.

KRL 83 §

Merialuesuunnitelmaa koskevassa pykälässä ei ole ehdotuksessa lainkaan yhteyttä vaikutusten arviointiin. Koska kyseessä ei ole tavanomainen kaava, vaan hieman toisenlainen suunnitelma,  niin luontevaa olisi, että tämä suunnittelumuoto olisi analoginen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden valmistelun kanssa. Pykälää tulisi täydentää seuraavalla lauseella:

Merialuesuunnitelmaa valmisteltaessa on niiden ympäristö- ja muut vaikutukset selvitettävä ja arvioitava siten kuin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa laissa (200/2005) säädetään.

KRL 70 §

Pykälässä on selkeästi sanottu, että kaavan on perustuttava kaavan todennäköisesti merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämään tarpeelliseen tietoon ja selvityksiin ja että kaavaa laadittaessa on selvitettävä̈ suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävät vaikutukset kaavan vaikutusalueelta. Yhdistys pitää muotoilua hyvänä. Tämä ilmaisu vastaa SOVA-direktiiviä. Yhdistys korostaa, että keskittymisen todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin tulee ymmärtää kaavoituksessa niin, että tarkoitus ei ole todellakaan selvittää kaikkia vaikutuksia. Tämä vaatii osaamista luokitella vaikutukset todennäköisesti merkittäviin ja vähäisempiin vaikutuksiin, jotta resursseja ei suunnata turhaan arviointityöhön.

Hankekaavoituksen kohdalla myös viittaus YVA-lakiin ja yhteysviranomaisen rooliin kaavaprosessissa on hyvä.

Lain perusteluissa todetaan, että vaikutuksiin sisältyisi edelleen laaja ympäristökäsite, joka käsittää̈ ekologisten ja luontoon liittyvien vaikutusten lisäksi myös yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Varsinaisesti pykälästä tämä laaja ympäristökäsite ei tule ilmi, jolloin eri toimijoilla voi olla eri käsitys, mitä ympäristöllä tarkoitetaan. Pykälän 2 momenttia voisi täydentää esimerkiksi seuraavasti:

Kaavaa laadittaessa on selvitettävä̈ suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävät vaikutukset mm. ekologiset, luontoon liittyvät, yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset kaavan vaikutusalueelta.

KRL 71 §

Pykälässä on lueteltu vaikutusten kohteet ja pykälä avaa laajemmin ympäristökäsitettä. Vaikutuskohteet vastaavat pitkälti SOVA-direktiiviä, mutta eivät aivan täysin. Ongelmana on SOVA-direktiivin yleisluontoinen tehtävä palvella kaikkia julkisen sektorin laatimia strategisia asiakirjoja ja suunnitelmia hyvin eri aloilla, kansalliselta paikalliselle tasolle. SOVA-direktiivin liitteen I kohdassa f on lueteltu todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutusten kohteita. Luettelo ei ole tietenkään kattava, vaan kyseessä oleva suunnitelma- ja ohjelmatyyppi määrää tarkemmin todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutuskohteet. Eräs ko. luettelossa mainittu kohde on vaikutukset aineelliseen omaisuuteen, jota ei ole KRL:ssa mainittu, vaikka kaavoituksella voi olla merkittäviäkin vaikutuksia asukkaiden, yritysten tai julkisyhteisöjen kiinteään omaisuuteen.

Lisäksi kaavoituksessakin tulisi arvioida eri vaikutuskohteille aiheutuvien vaikutusten vuorovaikutusta, YVA-lain 2 §:n periaatteetta vastaavasti. Kaavoituksessa pyritään sovittamaan yhteen eri tavoitteita ja näkemyksiä, ja niiden välillä voi olla erisuuntaisia todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia, joiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet on syytä tunnistaa.

Tältä osin muuten erinomaista todennäköisesti merkittävien välittömien ja välillisten vaikutusten luetteloa on yhdistyksen näkemyksen mukaan syytä täydentää seuraavasti.

8) aineelliseen omaisuuteen.

9) 1-8 alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

KRL 64 § Ehdotettu 64 § kuvaa yleiset periaatteet osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämiselle. Tämän jälkeen erikseen eri vaiheiden vuorovaikutuksesta on tarkemmat pykälät. Yhdistyksen näkemyksen mukaan rakenne on selkeä ja toimiva.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain muuttamisesta

Lausuntopyyntö VN/12087/2020 (Ympäristöministeriö)

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-l) ja maa-aineslain muuttamisesta. Yva ry kiittää lausuntopyynnöstä ja haluaa todeta YVA-lain muutoksia koskevien ehdotusten osalta seuraavaa.

Yhdistys pitää esitettyjä muutoksia pääsääntöisesti kannatettavina. Erityisesti 17 § ja 20 § ehdotetut lisäykset, joiden mukaisesti yhteysviranomainen pyytää arviointiohjelmaa ja arviointiselostusta koskevat lausunnot kuntien lisäksi myös muilta viranomaisilta, joita asia todennäköisesti koskee, on hyvä. Nykykäytäntö vastaa jo nyt ehdotettua, mutta asian kirjaaminen lakiin varmistaa sen toteutumisen ja selkeyttää tilannetta niin yhteysviranomaisen, lausuvien viranomaisten kuin hankevastaavan kannalta. 

1 § ehdotettua uutta hankkeen määritelmää yhdistys pitää sinänsä hyvänä. Määritelmän osa b) ”muu luonnonympäristöön ja maisemaan kajoaminen” selkeyttää tiettyjä rajatapauksia. 

Kuitenkin yhdistys ilmaisee huolensa siitä, että esitetty hankemääritelmä ei ota kantaa hankekokonaisuuden määrittelyyn, eli kysymykseen siitä, mitkä osat ja toiminnot tulee tarkastella joko osana hankkeen YVA-menettelyä tai erillisessä omassa YVA-menettelyssä, ennen kuin hankkeelle voidaan myöntää lupa. Hankekokonaisuuden määrittely on aiemminkin ollut haasteellista. Julkaisussa ”YVA-yhteysviranomaisen toiminnan kehittäminen, työryhmän raportti” (Ympäristöministeriön raportteja 8/2015) tarkastelee asiaa, ja päätyy esittämään suosituksen hankekokonaisuuden tarkastelulle (kappale 7.4 s. 43-44). Yhdistys ehdottaa, että hankkeen määritelmä lisäksi 1 §:ään lisätään myös hankekokonaisuuden määritelmä, sekä tarpeen mukaan myös pää- ja liitännäishankkeiden määritelmät.

Kansainvälistä kuulemista koskevat täsmennykset (29 § ja 29a §) ovat samoin perusteltuja ja vastaavat YVA-direktiivin ko. sanamuotoja. Yhdistys kuitenkin kiinnittää huomiota 29a § ehdotettuun velvollisuuteen toimittaa hanketta koskeva lupahakemus tarvittavine käännöksineen ympäristöministeriölle toimitettavaksi menettelyyn osallistuvalle EU:n jäsenvaltiolle. Laajojen hankkeiden lupahakemukset ovat erittäin laajoja kokonaisuuksia, itse lupahakemuksen pituus voi olla satoja sivuja ja liitteiden useita tuhansia. Aineiston kääntämisestä aiheutuva työmäärä voi siten olla erittäin huomattava. 29 §:ssä tulisi rajata, mistä luvista on kysymys. Hanke, joka on niin laaja, että siinä on suoritettava YVA-menettely, vaatii tyypillisesti suuren joukon lupia ympäristö- ja vesiluvasta rakennuslupiin ja sähkömarkkinalain mukaisiin hyväksyntöihin. Ei voine olla tarkoituksenmukaista eikä tarpeen, että kaikki hankkeen lupa-asiakirjat tulevat kansainvälisen menettelyn piiriin. Lisäksi yhdistys esittää, että ko. vaatimusta voitaisiin tarkentaa ainakin siltä osin, että toimitettavaan käännettyyn aineistoon ei tarvitse sisällyttää lupahakemuksen liitteitä, ellei tämä jonkin liitteen osalta ole erityisesti tarpeen. Edelleen yhdistys ilmaisee jälleen huolensa viranomaisresurssien riittävyydestä uusien mahdollisesti laajojen tehtävien edessä. Mikäli uusia tehtäviä asetetaan, tulee myös resurssien riittävyydestä huolehtia. Tässä tapauksessa tarvetta tulisi  erityisesti teknisen ja ympäristöalan sanaston hyvin hallitsevien asiantuntevien kääntäjien osaamiselle useilla EU-kielillä hankkeesta riippuen.   

Teknisluontoisista täsmennyksistä yhdistyksellä ei ole huomautettavaa. Myös YVA-l liitteisiin 1 ja 2 esitetyt muutokset ja täsmennykset ovat kannatettavia. Maa-aineslakiin esitetyistä muutoksista yhdistyksellä ei ole huomautettavaa.

Helsingissä 4.1.2021

Yva ry hallitus

Puheenjohtaja Mattias Järvinen

Lausunnon valmisteli Janna Riikonen

Toimittettu lausuntopalvelu.fi välityksellä 4.1.2021

Lausunto pdf-muodossa

Lausunto: Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä

Lausuntopyyntö VN/8745/2019 (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja koskien ehdotettua lakia uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä. Lakiehdotuksen tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten luvittamista ja siten edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa Suomessa. Lailla on tarkoitus toimeenpanna RED II -direktiivi. Yva ry ottaa kantaa lakiehdotukseen vain siltä osin, kuin ehdotetut muutokset liittyvät vaikutusarviointiin.

Yva ry pitää lähtökohtaisesti kannatettavana lakiesityksen tavoitteita ja pyrkimystä hallinnollisten ja lupamenettelyjen sujuvoittamiseen. Viime vuosien aikana on sujuvoittamista ja menettelyjen yhteensovittamista pyritty edistämään usean eri lain puitteissa. Yhdistys kehottaa ministeriötä kiinnittämään huomiota siihen, etteivät erilaiset yhteensovittamismenettelyt päädy olemaan konfliktissa keskenään tai jopa kokonaan ristiriitaiset.

Yva ry pitää tärkeänä sitä, että YVA-menettely pysyy omana itsenäisenä prosessina jatkossakin. YVAn vaikuttavuus perustuu ensisijaisesti siihen, että arviointi on osa hankkeen suunnitteluvaihetta ja arvioinnin tuloksia myös hyödynnetään hankesuunnittelussa. Tästä syystä yhdistys kannattaa sitä ehdotuksen linjausta, että YVA-menettelyä ei olla yhdistämässä ehdotetun lain mukaisten lupamenettelyiden yhteyteen ja niitä koskevan aikarajan piiriin. Kuten lakiesityksessä todetaankin, ympäristövaikutusten arviointi on osa laitoksen suunnitteluvaihetta ja se tulee suorittaa hyvissä ajoin, pääsääntöisesti ennen luvitusvaihetta, jota käsillä oleva lakiesitys erityisesti koskee. Äskettäin voimaantullut laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyiden yhteensovittamisesta (764/2019) sallii tietyissä tilanteissa YVA- ja ympäristömenettelyjen osittaisen yhteensovittamisen, joka tulee sovellettavaksi myös uusiutuvan energian tuotantolaitoksia koskevissa hankkeissa, mikäli ko. lain asettamat ehdot muutoin toteutuvat.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa koottavan tiedon tulisi siirtyä mahdollisimman tehokkaasti hankkeen suunnitteluun, ja tämän varmistamiseksi tiedon pitäisi olla tiiviisti mukana myös luvituksessa. Yhdistys pitää erittäin toivottavana, että menettelyjen yhteensovittaminen edistää tiedon siirtymistä YVAsta eri lupamenettelyihin.

Ehdotettu sähköinen yhteyspiste voi edistää tiedon siirtoa, koska YVA-menettelyn aineistot ovat sen kautta kaikkien lupaviranomaisten saatavilla. Sähköisen yhteyspisteen toteutustavan tuleekin olla sellainen, että YVA-menettelyn tiedot voidaan sen kautta välittää. Pelkkien sähköisten asiakirjojen (pdf-tiedostot) lisäksi aineistossa voi olla karttoja, videoita, malleja ja muita sähköisiä medioita, joiden hyväksikäyttöä sähköisen yhteyspisteen ei pidä ainakaan vaikeuttaa.

Yhdistys kiinnittää huomiota siihen, että lakiesityksen mukaan perustettavalla yhteyspisteviranomaisella on kuitenkin velvollisuus antaa lain piiriin kuuluvaa laitoshanketta koskien neuvontaa myös YVA:n osalta. YVA-yhteysviranomaisella (hankealueen ELY-keskus) on myös YVA-lain mukaisesti velvollisuus neuvoa hankevastaavaa YVA-asiassa. Näiden neuvontaroolien kesken ei tulisi syntyä epäselvyyttä taikka ristiriitaa. YVA-yhteysviranomaisella on myös valta päättää yksittäistapauksessa, tulisiko hankkeeseen soveltaa YVA-menettelyä vai ei. Yhteyspisteviranomaisella ei ole mahdollisuutta tehdä tätä harkintaa. Yhdistys esittääkin, että yhteyspisteviranomaisen ja YVA-yhteysviranomaisen keskinäinen työnjako ja roolitus tulee sekä määritellä että viestiä hankeosapuolille erittäin selkeästi. Yhteyspisteviranomaisen ja yhteysviranomaisen nimikkeiden samankaltaisuus voi aiheuttaa asiaa tuntemattomissa hankeosapuolissa hämmennystä, joten viestimiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Yhteyspisteviranomaisen YVA-menettelyä koskevan neuvontaroolin tulee pitäytyä YVA-menettelyä ja siihen liittyviä vaiheita ja aikatauluja koskevaan yleisneuvontaan.  YVA-menettelyn tarvetta tai sisältöä koskevan neuvonnan osalta yhdistys näkee riskinä, että hankeosapuolet voivat ymmärtää yhteyspisteviranomaisen neuvojen edustavan YVA-yhteysviranomaisen kantaa, vaikka neuvonta on tarkoitettu yleisluontoiseksi. Yhteyspisteviranomaisen on siis neuvonnassaan syytä jatkuvasti muistuttaa hankeosapuolia YVA-yhteysviranomaisen roolista, mikäli hankkeessa YVA-menettely tulee tai saattaa tulla tehtäväksi.

Yhdistys kiinnittää huomiota yhteyspisterivanomaisen erittäin laajaan neuvontavelvollisuuteen. Yhteyspisteviranomaisen riittävästä resurssoinnista ja tehtävässä toimivan henkilöstön kouluttamisesta ja jatkuvasta tuesta on ehdottomasti huolehdittava. Liiallisessa resurssi- ja aikapaineessa toimiva yhteyspisteviranomainen ei pysty antamaan laadukasta neuvontaa. Samassa yhteydessä on varmistettava, että yhteyspisteviranomaisen rooli ei vähennä resursseja muista tehtävistä, kuten jo ennestään tiukalla miehityksellä toimivasta YVA-yhteysviranomaisen tehtävästä.

Yhdistys pitää periaatteessa hyvänä lakiehdotuksessa esitettyä aikarajaa, jonka mukaan sähköä tuottavien laitosten lupa- ja muut hyväksymismenettelyt täytyy pystyä hoitamaan kahden vuoden kuluessa. Yhdistys esittää huolensa mahdollisuudesta, että YVA-menettelyjä saatetaan yrittää väkisin kiirehtiä aikarajan vuoksi saattamalla lupahakemuksia vireille jo ennen YVAn valmistumista. Niissä hankkeissa, joissa on sovellettava YVA-menettelyä (joko hankeluettelon tai yhteysviranomaisen erillisen päätöksen perusteella) ehdotetun lain asettaman aikarajan kulumisen tulisikin yhdistyksen näkemyksen mukaan alkaa vasta YVA-menettelyn valmistuttua.

Helsingissä 4.9.2020

Yva ry hallitus

Puheenjohtaja Mattias Järvinen

Lausunnon valmisteli Janna Riikonen

Lausunto pdf-muodossa

Yva ry:n antamat lausunnot vuosina 2017-2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta, 2017

Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta, 2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, 2018

Vastaukset kysymyksiin liittyen paikkatietoalan riippumattoman yhteistyöelimen GeoForumin perustamiseksi, 2019

Lausunto hallituksen esitykseen laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta, 2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Yva ry on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta