Ympäristöpäätöksentekoa uudistava CORE-hanke käynnistyi

Konsortiohanke ”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristö-päätöksenteossa” (CORE) sai syyskuussa myönteisen rahoitus-päätöksen Suomen Akatemian Strategisen Tutkimuksen Neuvoston hausta ”Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus”.

Nelivuotinen CORE –hanke tutkii ja kehittää julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa ja –päätöksenteossa. Hanke tukeutuu ajatukseen toimijoiden keskinäisestä riippuvuudesta ja yhteistoiminnallisen hallinnan (”collaborative governance”) tarpeesta mutkikkaiden ongelmien edessä.

Monitieteistä konsortiota johtaa ympäristökonfliktien ratkaisun professori Lasse Peltonen Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitokselta. Konsortiossa ovat mukana myös Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden tutkimusryhmä (Ismo Pölönen), Suomen ympäristökeskus (Heli Saarikoski), Jyväskylän yliopiston kansalaisyhteiskunnan tutkimusryhmä (Tapio Litmanen), Tampereen teknillisen yliopiston tietohallinnon (Nina Helander), sekä Hanken (Pia Polsa). Lisäksi konsortion toimintaan osallistuu Linnunmaa Oy.

Yhteistoiminnallisten tapaustutkimusten kautta etenevä tutkimus jäsentyy viiden temaattisen osahankkeen kautta: 1) yhteishallinnan mekanismit ja kapasiteetti; 2) uudet, yhteistoiminnalliset

tietokäytännöt; 3) aktiivinen kansalaisyhteiskunta ja osallistuminen; 4) oikeudelliset ja sääntelyn näkökulmat; ja 5) yritys-yhteiskunta -suhteet ja arvonluonti.

Hanke hakee menetelmiä reilujen ja tehokkaiden, parhaaseen tietoon perustuvien ratkaisujen luomiseksi kiistanalaisiin ympäristön ja luonnonvarojen käytön ongelmiin.Tulokset auttavat yhteistoiminnan kulttuurin ja käytäntöjen kehittämistä ympäristöpäätöksenteossa ja muillakin aloilla. Vaikutusten arviointi tulee olemaan CORE-hankkeen yhtenä kiinnostuksen kohteena. Konsortiossa on mukana vaikutusten arvioinnin osaajia ja yhtenä konsortion osapuolena toimii lupa- ja YVA-prosesseihin erikoistunut Linnunmaa Oy. Lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneina on mm. Yva ry.

Vaikutusten arvioinnin teema kytkeytyy erityisesti uusien yhteistoiminnallisten tietokäytäntöjen tematiikkaan. Ideana on tarkastella, miten päätöksenteon pohjana oleva tieto voitaisiin rakentaa jännitteisissäkin tapauksissa osapuolten yhteistoimintaa hyödyntäen. Tapaustutkimuskohteita ei hankkeeseen ole vielä kuitenkaan valittu, vaan ne täsmennetään hankkeen alkuvaiheessa.

TEKSTI JA KUVA: LASSE PELTONEN | .