Pääkirjoitus: Yva-ajan lyhyt historia

Tämä Impakti-lehden numero on Historia-Impakti, jossa kerrotaan Yva ry:n ja YVA:n synnystä, kehityksestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

YVA:n alkutaival ei ollut kaksinen. Suomi oli 80-luvulla vaikutusten arvioinnissa jäljessä muista maista ja lakia hiottiin pitkään. Kahden vahvan ministerin kädenväännön jälkeen päädyttiin kuitenkin maailmalla edelläkävijöiksi ulottaen vaikutusten arviointi kaavoitukseen ja sosiaalisiin vaikutuksiin – kertoo Rauno Sairinen tässä lehdessä.

Yva ry sai alkunsa heti YVA-lain voimaan astumisen jälkeen vuonna 1994. Sirpa Pietikäinen ehdotti yhdistyksen perustamista eräällä YVA-kurssilla, jossa koulutettiin tulevia YVA-ammattilaisia. Alussa Yva ry etsi puheenjohtajiensa johdolla rooliaan. Vähitellen ry:n toiminnot vakiintuiva YVA-päivien järjestämiseen, Impakti-lehden julkaisemiseen, kansainvälisyyden tukemiseen, opintomatkojen järjestämiseen, hyvien arviointikäytäntöjen tukemiseen palkitsemalla hyviä YVA- ja SOVA-menettelyjä ja lausuntojen antamiseen vaikutusten arviointiin liittyvissä asioissa. Näillä kaikilla tuettiin YVA-ammattikunnan verkottumista ja ammatillista kehittymistä sekä itse vaikutusten arvionnin kehittämistä. Viimeisinä vuosina ovat puheenjohtajat keskittyneet yhdistyksen uudistamiseen, jotta se vastaisi muuttuneen maailman tarpeisiin. Tällaisia muistelevat Yva ry:n 8 entistä puheenjohtajaa.

Yva ry koetaan hyvänä yhdyssiteenä ammattilaisten keskuudessa, joskin laajemmin ottaen aika vähän tunnettuna. Yhdistystä pidetään myös pääkaupunkikeskeisenä. YVA taas nähtiin hyvänä ja joustavana työkaluna, mutta puutteena nähtiin, että se on lupaprosesseista irrallaan. YVA kärsii myös pirstaloitumisesta erikoisaloihin eikä lisätiedon enää koeta parantavan arviointia. Ennemminkin tulisi kehittää tiedon analysointia ja erillisten tietojen yhdistämistä. Näin kokevat lehteä varten haastatellut YVA-alan pitkäaikaiset konkarit.

YVA-päivät ovat vakiinnuttaneet asemansa YVA-ammattilaisten keskuudessa alan johtavana tilaisuutena. Ensimmäiset YVA-päivät järjestettiin 1995 ja ne olivat alkuaikoina yhteisesti Yva ry:n ja Uudenmaan ympäristökeskuksen järjestämiä. Myöhemmin ne siirtyivät yksin Yva ry:n järjestämiksi. YVA-päivillä on pyritty käytännönläheisyyteen, mutta kuitenkin tasapainoon myös tutkimuksen kanssa – eri aloja yhdistäen – kertoo Jorma Jantunen, joka on toiminut useimpien YVA-päivien puheenjohtajana ja osallistunut kaikille YVA-päiville.

Impakti-lehteä on julkaistu yhdistyksen alusta alkaen ja se on yksi yhdistyksen keskeisimpiä toimintamuotoja ja palveluja jäsenilleen. Lehden artikkeleita kirjoittavat vaikutusten arvioinnin huippuammattilaiset. Impaktista on pyritty tekemään helppolukuinen niin, että sisällöstä saa hyvän käsityksen jo selailemalla. Näin analysoi lehteä lehden päätoimittaja.

Kansainvälisyyden korostaminen on ollut yksi Yva ry:n kantavia teemoja. Yhdistyksen jäseniä on osallistunut säännöllisesti yhdistyksen tukemana useisiin ulkomaisiin konferensseihin ja kokouksiin. Konferensseista tärkein on ollut vuotuinen IAIA:n konferenssi, jonka sisältö on onnistunut yhdistelmä tutkimusta ja käytäntöä – kertovat yhdistystä näissä tilaisuuksissa edustaneet ry:läiset.

Opintomatkat ja -retket ovat olleet aina suosittuja tapahtumia yhdistyksen jäsenten keskuudessa. Opintomatkoja on tehty ajansaatossa kaikkiaan 10 kappaletta – sekä suomalaisiin että ulkomaisiin kohteisiin. Viroon on tehty kolme ja Ruotsiin kaksi matkaa. Kolme matkoista on suuntautunut Suomeen. Kauimmaksi suuntautunut ekskursio on järjestetty Hollantiin ja viimeisin matka tehtiin Pietariin 2012. Osallistujien muisteluita matkojen kohokohdista löytyy sisäsivuilla.

Yva ry jakaa vuosittain tunnustuspalkinnon ansioituneille YVA- ja SOVA-menettelyille. Palkintoja on myönnetty tähän mennessä 13 kappaletta. YVA-palkinnon saaneet hankkeesta vastaavat näkivät YVA:n positiivisena asiana ja näkivät, että se lisää hankkeen hyväksyttävyyttä, parantaa suunnittelun laatua, lisää tietoa ja ympäristön painoarvoa.

Yva ry:n jäsenmäärä on vaihdellut 125 ja 200:n välillä ja naiset ovat olleet aktiivisempia toimijoita ry:ssä kuin miehet. Yhdistys on jakanut 6 henkilökohtaista tunnustuspalkintoa YVA-ansioista. Ensimmäisen palkinnon sai Sirpa Pietikäinen. Yva ry on antanut lukuisia lausuntoja koskien erityisesti vaikutsten arviointiin liittyvien lakien ja asetusten muutosehdotuksista. Tällaisia tietoja löytyi Yva ry:n arkistojen kätköistä. Lisää arkistotietoa löytyy lehden loppuosasta.

Impakti-lehden on tarkoitus olla helppolukuinen ja tämä pääkirjoitus tukee juuri tätä tavoitetta. Jos olet lukenut koko pääkirjoituksen, olet jo lukenut pääasiat koko Historia Impaktista … tai oikeastaan et ole, olet vain lukenut sen, minkä minä päätoimittajana näen lehdessä oleellisena – jokainen löytää omat kohokohtansa, joten jatka lukemista YVA:n ja yhdistyksen edesottamuksista vuosien varrella.