YVA ry:n säännöt

Yva ry:n säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Yva ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Mkb.

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tehdä tunnetuksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja siihen liittyvää tutkimusta.

3 §

Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina alalla toimivien kesken,
 2. tiedottaa jäsenilleen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kehityksestä ja järjestää alaan liittyvää koulutusta,
 3. ottaa kantaa ympäristövaikutusten arviointiin liittyvään lainsäädäntöön, arviointimenettelyyn ja näiden kehittämiseen,
 4. edistää ympäristövaikutusten arviointiin liittyvää tutkimusta,
 5. tekee tunnetuksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä,
 6. omistaa ja hallitsee toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,
 7. ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia,
 8. hankkii varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä keräyksiä, arpajaisia ja maksullisia tilaisuuksia.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

Jäsenet

4 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä, jotka kannattavat 2 §:ssä ilmeneviä tarkoitusperiä. Varsinaisilta jäseniltä vaaditaan lisäksi perehtyneisyyttä ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn ja yva-lainsäädäntöön.
Yhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt, jotka kannattavat 2§:ssä ilmeneviä tarkoitusperiä.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.

5 §

Jäsenen jäsenyys yhdistyksessä lakkaa, jos jäsen eroaa tai hänet erotetaan.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka

 1. laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai
 2. toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai muutoin vahingoittaa yhdistyksen toimintaa.

Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on toimitettava kirjallisena yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa siitä, kun erotettava jäsen on kirjallisesti saanut tiedon asiasta. Yhdistyksen on käsiteltävä vetoomus yhdistyksen seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, erottamispäivä tulee voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Jos jäsen ei ole edellisen tilikauden aikana maksanut jäsenmaksuaan, yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. Jos erottaminen johtuu jäsenmaksun laiminlyönnistä, erotetuksi katsotulla jäsenellä ei ole oikeutta vedota asiassa yhdistyksen hallitukseen tai yhdistyksen kokoukseen.

6 §

Jäsenet maksavat yhdistykselle vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

Yhdistyksen kokoukset

7 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-huhtikuun aikana. Yhdistyksen hallitus määrää kokouksen paikan ja tarkemman ajankohdan.

8 §

Yhdistyksen hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset. Kokouskutsu on toimitettava kaikille yhdistyksen varsinaisille jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta tai julkaisemalla kutsu vuosikokouksen määräämässä lehdessä.

9 §

Yhdistyksen kokouksessa kaikilla varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänivaltaa kokouksessa.
Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Jos äänet menevät tasan, kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä on jonkin tietyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.
Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

11 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita.
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja vahvistetaan tilinpäätös
 6. esitetään tilintarkastajien kertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
 7. vahvistetaan tilivuoden toimintasuunnitelma ja hyväksytään talousarvio
 8. vahvistetaan tilivuoden jäsenmaksut
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja vähintään 2 tai enintään 8 hallituksen muuta jäsentä
 10. valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 11. käsitellään yhdistyksen hallituksen esittämät ja jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat asiat.
 12. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen hallintoelimet ja hallitus

12 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja sekä vähintään 2 ja enintään 8 muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt tarvittaessa yhdistyksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen on aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 §

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa,
 2. huolehtia yhdistyksen taloudesta ja vastata yhdistyksen omaisuuden hoidosta,
 3. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle kokoukset,
 4. hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja huolehtia jäsenluettelon pitämisestä,
 5. laatia ja vahvistaa yhdistyksen toimintasäännöt sekä muut tarvittavat ohjeet,
 6. nimittää yhdistyksen tarvitsemat työryhmät ja
 7. ottaa yhdistykselle tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

14 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen nimenkirjoittamiseen valtuuttaman henkilön kanssa. Tilinkäyttöoikeudesta päättää hallitus.

Toiminta- ja tilikausi, tilintarkastus

15 §

Yhdistyksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajan on myös seurattava yhdistyksen hallituksen toimintaa ja hänellä on oikeus suorittaa tarkastus koska tahansa määräämänään aikana. Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

16 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa ja kummassakin on vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattanut purkautumista. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkautumisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.