Avainsana-arkisto: tunnustuspalkinto

Vuoden 2019 parhaat vaikutusarvioinnit palkittiin YVA-päivillä

Yva ry palkitsee vuosittain ansiokkaita vaikutusarviointeja. Tänä vuonna palkinnot jaettiin YVA-päivillä Helsingissä 21.3.2019. Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on estää ja vähentää hankkeista, suunnitelmista ja ohjelmista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Hyvä YVA –palkinto myönnettiin Caruna Oy:lle Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arvioinnista ja Hyvä SOVA –palkinnon sai Nokian kaupunki Koukkujärven jätevedenpuhdistamon ja jätteenkäsittelykeskuksen asemakaavan vaikutusten arvioinnista. Henkilökohtaisen tunnustuspalkinnon sai neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio ympäristöministeriöstä.

Hyvä YVA –palkinto

Hyvä YVA –palkinto myönnettiin Caruna Oy:lle Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohdon YVA-menettelystä.

Arviointimenettelyssä on tunnistettu hankkeen kannalta keskeiset ja merkittävät ympäristövaikutukset. Vaikutusten selvittämisen perusteeksi on hankittu riittävät tiedot ympäristön nykytilasta ja tarkasteltavasta vaikutusalueesta.

Ympäristövaikutuksen arviointiselostuksessa on huomioitu varsin kattavasti vaikutukset maankäyttöön, luonnonoloihin ja ihmisten elinoloihin. Arviointiselostus on selkeä ja antaa vastaukset YVA-arvioinnin aikana tulleisiin kysymyksiin. Myös pysyväisvaikutukset luontoon ja luonnonsuojelualueisiin on selvitetty riittävästi. Johtolinjaan kuului maisemallisesti tärkeitä alueita, joihin kohdistuvat vaikutukset on selvitetty erinomaisesti.

Erityismaininnan ansaitsee arviointimenettelyn aikainen dynaaminen suunnittelu. YVA-menettelyn aikana saatujen palautteiden ja tehtyjen selvitysten perusteella molempia vaihtoehtoisia reittejä on kehitetty. Linjauksia kehitettäessä on huomioitu mm. kiinteistörajat, liito-oravan elinympäristö, etäisyys asuinrakennuksista, näkyvyys maisemassa ja olemassa olevan voimajohto sekä tieinfran hyödyntäminen.

Voimajohtoreitin valinta on aina monen tekijän kompromissi. Reittien esisuunnittelussa on pyritty huomioimaan tekijöitä mahdollisimman tasapuolisesti.

Myös yhteysviranomainen on ollut arviointiin tyytyväinen. Lausunnossa mainitaan, että arviointiselostus on selkeä ja havainnollistava ja se antaa riittävän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista.

Palkitun YVA-menettelyn hankevastaava on ollut Caruna Oy, YVA-konsultti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja yhteysviranomainen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hyvä YVA -palkinnon ottivat YVA-päivässä vastaan Jori Tervo (Caruna Oy), Suvi Järvinen (FCG Finland Oy), Mattias Järvinen (evp. FCG Finland Oy) ja yhteysviranomainen Jutta Lillberg-Puskala (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus).

Hyvä SOVA-palkinto

Hyvä-SOVA -palkinto myönnettiin Nokian kaupungille. Nokian kaupungin Koukkujärven jätevedenpuhdistamon ja jätteenkäsittelylaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutos on sovitettu erinomaisesti Koukkujärven bioratkaisuhankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kanssa.

Menettely on ollut esimerkki siitä, miten kaksi hallinnollista menettelyä, asemakaavoitus ja YVA-prosessi on ollut mahdollista sovittaa yhteen siten, että kuulemiset ja yleisötilaisuudet on järjestetty samanaikaisesti. Tästä on nykyään säädetty myös 5.5.2017 voimaan tulleessa laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä.

Nokian tapauksessa yhteensovittamisesta sovittiin asemakaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa helmikuussa 2016, yhteinen yleisötilaisuus oli saman vuoden syksyllä. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja Koukkujärven bioratkaisun arviointiohjelma olivat sen jälkeen samanaikaisesti nähtävillä.

Varsinainen asemakaavaehdotus on laadittu YVA-selostuksesta saadun yhteysviranomaisen lausunnon jälkeen, jolloin on voitu hyödyntää vaikutusten arvioinnissa tehtyjä selvityksiä. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on tuottanut näin ajoitettuna myös asemakaavaan tarvittavan selvitysaineiston.

Yhteensovittaminen sopii hyvin yhdyskuntahuollon kannalta tärkeisiin hankkeisiin. Menettelyn keskeinen merkitys on ollut siinä, että asemakaavan kaavoitusvaiheessa saatiin merkittävää tietoa hankkeen vaikutuksista ja asukkaille voitiin antaa vastauksia asialliseen tietoon perustuen. Osallisten kannalta tärkeimmät keskustelut käytiin asemakaavan aloitusvaiheessa, jolloin oli jo tietoa hankkeen vaikutuksista. Lisääntynyt tieto hankeen vaikutuksista johti lopulta siihen, että asemakaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia eikä asemakaavasta valitettu.

Palkitun SOVA -menettelyn asemakaavan on laatinut Nokian kaupunki, hankkeesta vastaavat ovat olleet Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Nokian Vesi Oy, konsulttina Pöyry Finland Oy. Kaavaohjauksesta vastaava alueellinen viranomainen ja yhteysviranomainen on ollut Pirkanmaan ELY -keskus.

Hyvä SOVA -palkinnon ottivat YVA-päivässä vastaan Hannu Eerikäinen (Nokian kaupunki), Leena Ivalo (Pirkanmaan ELY-keskus), Ilkka Laukkanen (Nokian Vesi Oy) ja Satu Lyyra (Pöyry Finland Oy).

Henkilökohtainen tunnustuspalkinto Seija Rantakalliolle

Henkilökohtainen tunnustuspalkinto myönnetään vuonna 2019 Seija Rantakalliolle, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti ympäristöministeriössä YVA-lainsäädännön ja sen soveltamisen kehittäjänä niin Suomessa kuin kansainvälisissä yhteyksissä.

Seija Rantakallio on työskennellyt ympäristöministeriössä vuodesta 1996. Hän vastaa ministeriössä YVA-lainsäädännön kehittämisestä ja toimeenpanosta, alueellisten ympäristöviranomaisten ohjauksesta sekä Suomen asemoinnista EU:ssa Espoon sopimuksen toteuttamisessa. Hän on toiminut Espoon sopimusta toteuttavan toimenpanokomitean puheenjohtajana ja on tällä hetkellä jäsenenä sopimuksen johtokunnassa. Lisäksi hän on Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Suomen ja Viron kahdenvälisessä YVA-komissiossa. Hän on toiminut aktiivisesti myös pohjoismaisessa ja arktisessa yhteistyössä.

Ennen siirtymistään ympäristöministeriöön Seija Rantakallio työskenteli Tiehallinnossa ollen mukana hankkeissa, joissa ensimmäisinä toteutettiin uutta YVA-lakia. Hän on myös Tiehallinnon uraauurtavan YVA-ohjeistuksen kirjoittaja.

Seija Rantakallion panos on ollut keskeinen vuonna 2017 voimaan tulleen YVA-lain aikaansaamisessa sekä hankeluettelon päivittämisessä 2019. Työtoverit tuntevat Seijan asialleen omistautuneena, tarkkasilmäisenä ja tinkimättömänä työskentelijänä, jonka kanssa yhteistyö on sujuvaa, iloisuuden sävyttämää ja tuloksellista.

Henkilökohtaisen tunnustuspalkinnon sai YVA-päivässä Seija Rantakallio (ympäristöministeriö).

Lisätietoja:

Yva ry, palkintoraadin pj Antti Puhalainen, puh 040 778 9905

YVA-menettelyjen osalta hankevastaavan ja muiden osapuolien yhteyshenkilöt yhteystietoineen löytyvät hankesivulta http://www.ymparisto.fi/seinajokijurvavoimajohtoYVA  ja Nokian kaupungin kotisivuilta.

Henkilökuva Timo Huhtinen: YVA-aktiivi taitaa myös askelkuviot

”YVA on yhteiskuntasuhteiden hoitoa”, sanoo Yva ry:n tunnustuspalkinnon saanut Timo Huhtinen.

Yva ry myönsi keväällä 2014 henkilökohtaisen tunnustuspalkinnon Timo Huhtiselle, 49, ympäristövaikutusten arvioinnin eteen tehdystä työstä. Huhtinen on varsinainen YVAn monitoimimies ja hänellä on takanaan pitkä ura YVAn parissa. Hän on yksi Yva ry:n perustajajäsenistä ja toiminut aktiivisesti Yva ry:n toiminnassa koko sen 20-vuotisen historian ajan niin puheenjohtajana, taloudenhoitajana, jäsenrekisterin ylläpitäjänä kuin Impakti-lehden päätoimittajanakin. Harvempi kuitenkaan tietää, että tämä YVA-osaaja on myös Suomen mestari.

YVA-koordinaattorikurssilta idea yhdistyksen perustamiseen

Huhtinen on vuonna 1991 valmistunut maanmittauksen diplomi-insinööri Teknillisestä Korkeakoulusta. Nuoren, maankäytön suunnitteluun erikoistuneen diplomi-insinöörin ensikosketus YVAan tuli silloisen Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskuksen (YTK) järjestämällä YVA-koordinaattorikurssilla vuonna 1994. Kurssi pidettiin juuri ennen YVA-lain voimaan astumista, ja tavoitteena oli kouluttaa YVAn tekijöitä Suomeen. ”Kahden kuukauden kurssilla sai todella vankan YVA-koulutuksen. Toista niin hyvää koulutusta ei silloin ollut Suomessa saatavilla YVAan liittyen”, toteaa Huhtinen. Voikin sanoa, että YVA-koordinaattorikurssin ansiosta Huhtinen vaikuttaa tälläkin hetkellä YVA-järjestöaktiivina, sillä kurssilla luennoi silloinen ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen, jonka YVA-aiheisen esityksen innoittamana päätettiin perustaa Yva ry – Huhtinen yhtenä perustajajäsenistä.

Tällä hetkellä Huhtinen toimii Kaupunkisuunnitteluosaston apulaisosastopäällikkönä Sito Oy:ssä, jossa on vierähtänyt viimeiset 12 vuotta. Matkan varrella on kertynyt työkokemusta konsulttityön ohella niin oman toiminimen pyörittämisestä kuin luokanopettajan töistäkin. Luokanopettajan töissä vierähti kaksi vuotta, minkä jälkeen Huhtinen palasi oman alansa töihin – ensin Maa ja Vesi Oy:ssä (nyk. osa Pöyry-konsernia), sittemmin Sitossa.

Tuulivoimahankkeissa kehittämisen varaa

Kysyttäessä miten YVAa pitäisi kehittää, löytää Huhtinen heti yhden muutostarpeen, joka koskee erityisesti tuulivoimahankkeita. ”Tällä hetkellä tuulivoimahankkeiden yhteydessä kuulee jatkuvasti päiviteltävän, että ei ole oikein järkeä tehdä sekä YVAa että kaavaa. Ensin hankkeesta tehdään YVA, minkä jälkeen vaadittava kaava, ja molempiin vaaditaan täsmälleen samat selvitykset. Neuvotteluja käydään tuplana kummankin menettelyn yhteydessä samojen viranomaisten kanssa. Resurssien tuhlausta”, sanoo Huhtinen.

YVAn ja kaavoituksen yhteensovittamista voisi hänen mielestään kehittää esimerkiksi siten, että ei olisi tarpeen erikseen määritellä, kumpaan menettelyyn mikäkin viranomaisneuvottelu liittyy. Neuvottelut ELY-keskuksen kanssa ovat Huhtisen mukaan tästä hyvä esimerkki. ”Pitää olla selvillä, milloin neuvotellaan ns. kaava-ELYn ja milloin ympäristö-ELYn kanssa. Välillä tuntuu, että ELY-keskuksissa ei itsekään aina tiedetä, mikä taho vastaa mistäkin.”

YVA on yhteiskuntasuhteiden hoitoa

Sen suuremmin Huhtinen ei löydä tämänhetkisestä YVA-laista ja YVA-käytännöistä puutteita. ”YVA on hyvä tapa tehdä hankkeet julkisiksi ja varmistaa ympäristövaikutusselvitykset ja vuorovaikutus – ihan mikä on YVA-lain tarkoitus”. YVA on Huhtisen mukaan muuttunut jo itsestään selvyydeksi. Hän sanoo, että nykyään YVAt osataan tehdä hyvin, ja se on eräänlainen standardimenettely, joka ei enää herätä ihmeellisiä tunteenpurkauksia puolesta tai vastaan. Osallisten kuuleminen ei ole nykypäivänä enää mikään poikkeus, vaan osa normaalia toimintaa. Huhtisen mukaan hankkeesta vastaavat ymmärtävät nykyään hyvin YVAn tarpeellisuuden ja osallisten kuulemisen. Huhtinen sanoo, että hänen omissa YVA-projekteissaan kuulemisella on aina ollut jokin vaikutus lopputulokseen.

Huhtinen vertaa YVAa yritysten yhteiskuntavastuun hoitamiseen.

”Yhteiskuntasuhteiden hoitaminen on firman bisneksen kannalta välttämätöntä. Myös YVA on hankkeesta vastaavalle yksi hyvä työkalu hoitaa yhteiskuntasuhteita. YVA on tietyllä tavalla pakollinen paha, ihan niin kuin minkä tahansa muiden ympäristönormien tai esimerkiksi päästödirektiivien huomioon ottaminen yrityksen toiminnassa. Yritys toteaa, että tämä kuuluu liiketoiminnan kustannuksiin ja se täytyy hoitaa. Hyvin hoidetusta YVAsta yritys saa myös PR-hyötyä”, Huhtinen sanoo.

Suomenmestarilla askelkuviot hallussa

Vapaa-ajallaan Huhtisen löytää monta kertaa viikossa tanssiseura Cometsin tanssisalilta. Rock & swing -tansseihin erikoistuneessa Cometsissa hän sekä treenaa itse että valmentaa. Huhtisen tanssirepertuaariin kuuluvat erityisesti boogie woogie, bugg, fusku ja rockabilly. Harjoituskaudella Huhtiselta kuluu tanssin parissa noin kymmenen tuntia viikossa. Menestystäkin on tullut, siitä kertovat muun muassa vuonna 2014 saavutetut senioriluokan kultamitalit rock & swing -tanssien SMkilpailuissa (boogie woogie, bugg ja fusku) sekä vuonna 2012 napattu PM-kisojen pronssi (boogie woogie).

Tanssin pariin hänet houkutteli kymmenisen vuotta sitten vaimonsa Päivi. ”Vaimoni jossain vaiheessa ilmaisi, että olisi ihan hyvä, jos osaisi tanssia. Aluksi opeteltiin Päivin kanssa tanssileireillä peruslavatanssit, minkä jälkeen aloimme treenata enemmän rock & swing -tansseja”, kertoo Huhtinen, joka toimii aktiivisesti myös Cometsin hallituksessa – tällä hetkellä varapuheenjohtajana.

Huhtinen on myös innokas työmatkapyöräilijä, siitä kertoo pyörän matkamittariin vuosittain kertyvät 4000–5000 kilometriä. ”Tai enhän minä pyöräilyä harrasta, se on enemmän hyötyliikuntamuoto. Toukokuussakin tuli istuttua pyörän satulassa yhteensä 24 tuntia eli vuorokauden verran. Kilometrejä kertyy aivan itsestään liikkuessa paikasta toiseen.”

Huhtinen on naimisissa Yva ry:n puheenjohtajan Päivi Karvisen kanssa. Lopuksi on kysyttävä, puhutaanko tässä kahden YVA-aktiivin residenssissä kenties paljonkin YVAasioita? ”Kyllä me YVAstakin keskustelemme, mutta enemmän Yva ry:n käytännön asioista. Tanssista kotona keskustellaan sitten enemmänkin.”

Kuva_2_Paivi_ja_Timo_SM-kisat_10_05_2014_BW-seniorit

Timo Huhtinen ja Päivi Karvinen boogie woogie -tanssin seniorisarjan suomenmestarit vuosimallia 2014. Kuva: Taija Siipilehto