Avainsana-arkisto: Talvivaara

Vuorovaikutus ja osallistuminen keskeisessä roolissa Talvivaaran kaivoksen Yvassa

Talvivaaran laajennuksen ympäristövaikutusten arvioinnissa punaisena lankana ovat raporttien ymmärrettävyys, selvitysten luotettavuus ja läpinäkyvyys sekä riittävä osallistuminen.

 

Talvivaaran Sotkamon kaivos on ollut usein esillä eri medioissa. Uutisissa ja mielipidekirjoituksissa on käsitelty muun muassa nykyisen toiminnan vaikutuksia  ympäristöön ja häiriötilanteita vesienkäsittelyssä. Pääosa kirjoittelusta on koskenut nykyistä toimintaa. Nykyisen toiminnan ohella Talvivaaralla on käynnissä kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointi. Tilanteiden eläessä myös YVAn aikataulu ja painotukset elävät.

Nykytila pohjana vaikutusten arvioinnille

Olennainen osa ympäristövaikutusten arviointia on aina nykytilakuvaus, jotta tiedetään, mihin mahdolliset vaikutuk- set tulisi suhteuttaa. Talvivaaran Sot- kamon kaivoksen laajennuksen YVAssa nykytilakuvauksen merkitys korostuu tavallistakin enemmän. YVA-selostukseen kootaan tiedot esimerkiksi nykyi- sestä toiminnasta, tehdyistä selvityk- sistä ja käytössä olevista tekniikoista. Tällöin kaivoksen laajennuksen suun- nittelussa ja vaikutusten arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös nykyti- lanteessa tunnistetut kehittämistarpeet.

Kokemusperäinen tieto esille työpajoissa

Koska laajennushanke on mittava ja nykyisellä toiminnalla on todettu vaikutuksia luonnon-, asuin- ja elinympäristöön, arviointityöhön on sisällytetty paljon vuorovaikutustilaisuuksia sekä tiedonhankintaa osallisilta. Kokemusperäinen tieto on muun tutkimustiedon ohella tärkeässä asemassa. Hankkeessa on toteutettu tai tullaan ennen YVAn päättymistä toteuttamaan useita työpajoja: kaksi asukkaille, yksi matkailuyrittäjien edustajille, yksi vesistö- ja virkistyskäyttöasioihin liittyen (kohderyhmänä etenkin vapaa-ajan asukkaat), yksi kuntien edustajille sekä yksi työpaja osana seurantaryhmän työskentelyä. Asukaskysely suunnattiin tällä kertaa erityisesti kaivoksen lähialueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille, ja lisäksi tarkoitus on toteuttaa kysely mat- kailuun kytkeytyville yrityksille. Edellä mainittujen lisäksi hankkeessa toteutettiin ryhmähaastattelu kaivoksen työntekijöille.

Asukaskyselyllä myös lähiasukkaiden näkemykset esille

Alueen asukkaille hanke tulisi näkymään paitsi välittömien vaikutusten kautta, myös erilaisina välillisinä vaikutuksina. Yksi välillisistä vaikutuksista lienee kutsut tilaisuuksiin sekä postiluukusta tipahtelevat kyselyt. Kyselyitä ja asukastilaisuuksia on järjestetty aiempien YVA-prosessien yhteydessä, osana Talvivaaran jatkuvaa toimin- taa (esim. tupaillat) ja nyt kaivoksen laajennuksen YVAn yhteydessä. Asukastilaisuuksissa paikalliset ovat itse todenneet, että julkisuudessa korostuvat kauempana asuvien näkemykset. Tätä taustaa vasten keväällä 2013 toteutettu asukaskysely päätettiin kohdentaa nimenomaan lähiasukkaille, jotta niin sanotun suuren yleisön mielipiteen lisäksi voitaisiin varmistaa, että myös lähimpien asukkaiden näkemys saadaan esiin. Toistuvaan osallistamiseen mahdollisesti kyllästyneet vaikutusalueen asukkaat haluttiin motivoida vastaamaan kyselyyn: Y VAssa ei haluttu tarjota asukkaille yleispiirteisiä kartoittavia kyselyitä, vaan kohdentaa lomake täsmällisemmin jo tunnistettujen vaikutusten selvittämiseen.

Kyselyn taustaksi tarkasteltiin aiemmassa YVAssa toteutetun asukaskyselyn lomaketta ja tuloksia, pohdittiin tiedossa olevia muutoksia vaikutuksissa sekä yleisessä keskustelussa olleita asioita.

Tämän pohjalta päädyttiin siihen, että lomake keskittyi koettujen vaikutusten
selvittämiseen niin alueiden käyttöön, koettuun terveyteen kuin tiettyihin ympäristövaikutuksiin liittyen.

Ympäristövaikutuksissa muutoksia sekä parempaan että huonompaan

Aiemman asukaskyselyn tulosten perusteella lähiasukkaat ovat muutaman viime vuoden aikana havainneet hajuhaittojen vähentyneen selvästi, mutta vesistöhaittojen lisääntyneen. Liikenne-, melu- ja pölytilanteet ovat pysyneet valtaosan mielestä melko lailla ennallaan. Alustavien tulosten perusteella näyttää, että vastaajien oman arvion mukaan kaivoksen lähiympäristön hyödyntäminen sieni-, marja- ja metsästysalueena on vähentynyt verrattuna vuoteen 2010. Noin puolella vastaajista kaivoksen lähiympäristön ulkoilukäyttö on pysynyt ennallaan ja vähentynyt noin 40 %:lla vastaajista. Sen sijaan luonnon tarkkaileminen kaivosalueen lähellä on lisääntynyt jonkin verran.

Asukkaiden kokemukset terveydestään vaihtelevat

Kaivokseen liittyvät asiat ovat vaikuttaneet monien lähiasukkaiden kokemuksen mukaan heidän henkiseen hyvinvointiinsa. Hieman useampi kuin kaksi kolmesta vastaajasta kertoi kokevansa kaivoksen alentaneen heidän henkistä hyvinvointiaan. Vapaamuotoisten kommenttien perusteella kaivoksen nykyiseen toimintaan liittyvät vaikutukset ovat aiheuttaneet stressiä, epävarmuutta ja huolta.

Osa vastaajista uskoi vahvasti kaivoksen nykyisen toiminnan vaikuttaneen heidän fyysiseen terveyteensä, ja osa epäili kaivoksella saattaneen olla vaikutusta heidän fyysiseen terveyteensä. Yli puolet vastanneista oli kuitenkin sitä mieltä, että kaivos ei ole vaikuttanut suoraan eikä välillisesti heidän fyysiseen terveyteensä.

Yvan  jatkossa oleellista mm. läpinäkyvyys ja osallistuminen

Tulevaisuuden suunnitelmissa etusijalla on saada Talvivaaran Sotkamon kaivoksesta ympäristölle aiheutuvat haitat mahdollisimman pieniksi.  Laajennuksen YVA etenee muun toiminnan mahdollistamassa tahdissa, ja arvioitavat suunnitelmat tarkentuvat matkan varrella edelleen. Asukkaille arvioinnin etenemisestä tiedotetaan muun muassa Talvivaaran tupailloissa, eri medioiden välityksellä sekä YVA-hankkeen postituslistan kautta. YVA-prosessin punaisina lankoina toisiaan täydentävät edelleen ymmärrettävyys, luotettavuus, läpinäkyvyys sekä riittävä osallistuminen.