Avainsana-arkisto: Impakti-lehti

Impakti-lehti on nyt uutiskirje!

Päätimme uudistaa perinteisen Impakti-lehden vastaamaan paremmin tämän ajan tarpeita. Paperisen lehden sijaan tuotamme jatkossa sähköistä Impakti-uutiskirjettä, joka lähetetään yhdistyksen jäsenille sähköpostitse muutaman kerran vuodessa. Siirtymävaiheessa paperilehdestä uutiskirjeeseen voi ilmetä pieniä teknisiä haasteita, mutta kokonaisuudessaan uudistus mahdollistaa entistä ajankohtaisempien artikkelien julkaisemisen useamman kerran vuoden aikana. Myös luontoa säästyy paperilehdestä luovuttaessa.

Otamme mielellämme vastaan kaikenlaista palautetta uudistukseen liittyen, koski se sitten uutiskirjeen sisältöä, ulkoasua tai teknistä toteutusta. Palautetta voit lähettää osoitteeseen yvary.fi@gmail.com.

Lue Impakti 1/2020 selaimessa

Lue Impakti 1/2020 pdf-muodossa

Uusi YVA-laki voimaan toukokuussa 2017 –sisällön valmistelu jatkuu tämän syksyn

Ympäristöministeriön asettama työryhmä on valmistellut viime vuoden keväästä saakka lakimuutoksia, joita YVA-direktiivin muutos (2014/52/EU) edellyttää. Muutokset on saatettava voimaan 16.5.2017 mennessä. Työssä otetaan lisäksi huomioon ajankohtaisia kansallisia muutostarpeita, kuten YVA-menettelyn yhteensovittaminen hankekaavoituksen kanssa. Tätä edellyttää myös hallitusohjelman kirjaus.

YVA-lain muutoksen tavoitteena on parantaa ympäristövaikutusten arvioinnin laatua, kehittää arviointia vastaamaan paremmin ympäristönsuojelun uusia haasteita sekä sujuvoittaa YVA-menettelyä ja muita ympäristöllisiä menettelyjä.

Työryhmä esittää uuden lain laatimista

Työryhmän laatima Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta oli lausunnoilla huhtikuun alusta kesäkuun alkuun. Lukuisista muutoksista johtuen, ja jotta lain rakennettakin pystyttäisiin ajanmukaistamaan, esittää työryhmä säädettäväksi kokonaan uuden lain ympäristövaikutusten arviointimenettelystä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain soveltamisala, arviointimenettely sekä viranomaisten tehtävät säilyisivät pääosin ennallaan. Hankeluettelo ja menettelyn yksityistapauksessa soveltamisen perusteet sen sijaan siirrettäisiin asetuksesta lain liitteiksi.

Muutoksia YVA-lakiin tuo tarkempi ympäristövaikutusten arvioinnin määritelmä. Se sisältää muun muassa, että YVA-yhteysviranomainen laatii YVA-selostuksen pohjalta perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.  Lisäksi arviointiselostuksen sisältövaatimuksiin on tullut lukuisia lisäyksiä, mutta nämä muutokset tehdään pääosin asetukseen. Jatkossa sekä yhteysviranomaisen että hankkeesta vastaavan on varmistettava, että niillä on riittävä asiantuntemus laissa edellytettyjen velvoitteiden hoitamiseen. Kohdennetumpaan YVAan pyritään, kun jatkossa painotetaan nimenomaan merkittäviä ympäristövaikutuksia.

YVA-työryhmän puheenjohtajana on toiminut ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn.

YVA-työryhmän puheenjohtajana on toiminut ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn.

Sujuvoittaminen on päivän sana

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevaan lakiin ehdotetaan myös sisällytettäväksi säännös ennakkoneuvottelumenettelystä, mikä vahvistaisi eri viranomaisten ja hankkeesta vastaavan yhteydenpitoa, varmistaisi tiedon kulkua eri toimijoiden välillä sekä helpottaisi menettelyn viivytyksetöntä ja sujuvaa läpiviemistä.

Ympäristöllisten menettelyjen sujuvoittamiseksi ehdotetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja hankekaavan valmistelun yhdistämistä, milloin ei ole perusteita jättää yhdistämättä. Lausuntomateriaali sisälsi erillisen muistion, jossa esitettiin kaksi vaihtoehtoista tapaa yhdistää YVA ja hankekaavoitus.  Toinen vaihtoehto säilyttäisi yhteysviranomaistehtävät ELYssä (A-vaihtoehto), toisessa vaihtoehdossa yhteysviranomaistehtävät jaettaisiin kunnan ja ELYn välillä (B-vaihtoehto). Kummassakin tapauksessa menettelyt voitaisiin yhdistää, jos yhteysviranomainen, kaavoituksesta vastaava viranomainen ja hankkeesta vastaava taho niin sopivat. Yhdistämisestä voitaisiin sopia esimerkiksi ennakkoneuvottelun yhteydessä. Vastaavasti ehdotetaan myös yhdistettäväksi luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi ja ympäristövaikutusten arviointimenettely.

YVAn tulosten huomioon ottamista lupamenettelyissä vahvistetaan direktiivimuutoksen edellyttämällä tavalla. Tämän johdosta ehdotetaan muutettavaksi lupamenettelyjä koskevia säännöksiä 13:ssa eri laissa.

Arviointimenettelyn yksittäistapauspäätöksessä voidaan jatkossa ottaa huomioon ympäristövaikutusten lieventämistoimet. Myös päätöksentekoperusteita on päivitetty.

Lausuntopalautetta annettiin paljon

Mahdollisuutta lausua hallituksen esitysluonnoksesta käytti kaikkiaan 80 tahoa. Seuraavassa muutamia poimintoja. Myös lukuisia pykäläkohtaisia kommentteja esitettiin.

–         Ehdotettua ennakkoneuvottelumenettelyä pidettiin pääasiallisesti positiivisena lisäyksenä lakiin.

–         Ehdotusta arvioinnin kohdentamisesta merkittäviin vaikutuksiin pidettiin yleisesti hyvänä.

–         YVAn ja Natura arvioinnin yhdistämistä pitää kannatettavana sekä viranomaistahot että yksityisen puolen toimijat.

–         YVAn ja hankekaavan yhdistämisen vaihtoehdoista valtaosa lausunnonantajista kannatti A-vaihtoehtoa ”joustava yhdistäminen”. B-vaihtoehtoa ”yhteismenettely” kannatti selvästi ainoastaan neljä lausunnonantajaa. Osa etujärjestöistä ei pitänyt kumpaakaan vaihtoehtoa riittävänä. Lausunnonantajat kannattivat yleisesti tapauskohtaisuuden ja joustavuuden säilyttämistä.

–         Monet lausujat olivat lausuntojensa yhteydessä lausuneet omaa alaansa koskevista lupalaeista jotka liittyvät tavalla tai toisella YVA-lain uudistukseen. Esille tulevat muun muassa kemikaaliturvallisuuslaki, maantielakiin, ratalakiin ja vesilaki.

–         Lain toimeenpanon suhteen toivottiin viranomaistaholta koulutusta ennen lain toimeenpanemista sekä yhteistyössä parhaiden mahdollisten toimintatapojen etsimistä ja kehittämistä.

–         Hankeluettelosta nostettiin tarve tarkentaa ennen kaikkea  jätehuolto- ja kemikaalihankkeita.

Eduskunnalle syyskauden lopussa

Työryhmä jatkaa työtään syyskuun loppuun. Työryhmän jatkotarkastelussa on ennen kaikkea hankekaavan ja YVAn yhdistäminen, mahdollisuus YVA-lain 5 §:n 2 momentin säilyttämiseen ja lakiehdotuksen direktiivinmukaisuustarkastelu. Ministeriön virkatyönä valmistelua jatketaan tämän jälkeen käymällä lausuntopalaute tarkkaan läpi ja viimeistelemällä hallituksen esitys valtioneuvoston käsittelyyn. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnan käsiteltäväksi syysistuntokauden lopussa.

Parhaillaan on meneillään aluehallintouudistus ja lupamenettelyihin vaikuttava yhden luukun palvelut –hanke.  Näissä hankkeissa valmisteltavat muutokset saattavat heijastua myös YVA-lakiin.

Linkki keväällä 2016 lausunnolla olleeseen hallituksen esitysluonnokseen: ym.fi/YVA-muutos

Kaikki saapuneet lausunnot ovat luettavissa valtioneuvoston hankerekisteristä:

valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=5509

Sirpa Pietikäinen: ”Ympäristövaikutusten arviointia ei pidä yhdistää lupaprosessiin”

”Jotta maapallon resurssit saadaan riittämään, 30 vuoden päästä pitäisi käyttää vain kymmenesosa nykyisistä resursseista. YVA-hankkeiden pitäisi olla tämän kehityspolun mukaisia”, sanoo europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

Sirpa Pietikäinen on perinyt äidiltään vahvan suhteen luontoon, mistä kumpuaa hänen kiinnostuksensa ympäristöasioihin. Hän päivittää tietojaan monin tavoin, lukee suomalaisia ja kansainvälisiä ympäristöuutisia ja -artikkeleita sekä osallistuu ympäristöaiheisiin tilaisuuksiin Brysselissä ja Suomessa.

Erityisen tärkeitä ovat asiantuntijatapaamiset, koska on mahdotonta tuntea itse kaikkia yksityiskohtia vaikkapa poronhoidosta tai päästökaupan matematiikasta.

YVA nykyistä ennakoivammaksi

Ideaalissa ympäristövaikutusten arvioinnissa ennakoidaan ympäristöhaittoja ja valitaan se vaihtoehto, joka on pitkällä tähtäimellä kestävin. Suomen nykyinen YVA-käytäntö on pitkälti hankekohtainen: ensin päätetään rakentaa kauppa tiettyyn paikkaan, jonka jälkeen arvioidaan sen ympäristövaikutukset.

YVAa pitäisi käyttää nykyistä ennakoivammin siinä vaiheessa, kun kaikki vaihtoehdot ovat vielä auki. Etukäteen pitäisi arvioida, miten alueen kauppapalvelut pitäisi järjestää niin, että niistä hyötyisivät sekä ihmiset että ympäristö. Arvion kautta voitaisiin päätyä vaikka ratkaisuun, jossa yhden supermarketin sijaan toteutettaisiin yhdistelmä, joka sisältäisi kauppa-auton, nettikaupan ja pienempiä kivijalkakauppoja.

Parhaimmillaan YVA tuottaa hyödyllistä tietoa hankkeesta vastaavalle elinkeinon harjoittajalle. Valitettavan usein YVA nähdään vain hallinnollisena taakkana ja pakkona, joka voi pahimmillaan estää projektin toteuttamisen. Mutta niissäkin tapauksissa YVA on ollut hyödyllinen. Tarkempi selvitys vaikkapa Talvivaaran vesistömallinnuksista ja sulfaattipitoisuuksista hankkeen alkuvaiheessa olisi kenties säästänyt ympäristöä ja mahdollistanut yrityksen toiminnan.

Sirpa Pietikäinen vaatii YVAa käytettäväksi entistä ennakoivammin.

YVAn pitäisi olla arvioinnin työkalu

Ympäristövaikutusten arviointia ei missään nimessä pidä yhdistää lupaprosessiin, vaan YVAn pitäisi olla tehokas pitkäjänteisen arvioinnin työkalu. YVA-direktiivin täytäntöönpanoon liittyen EU-komissio on hiljattain julkaissut YVA-raporttien laatimisen ohjeet. Ne löytyvät osoitteesta:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:273:FULL&from=EN

Kiertotalouden edistäminen pitäisi integroida mukaan ympäristövaikutusten arviointiin. Jotta maapallon resurssit saadaan riittämään, 30 vuoden päästä pitäisi käyttää vain kymmenesosa nykyisistä resursseista. YVA-hankkeiden pitäisi olla tämän kehityspolun mukaisia. Niissä pitäisi pyrkiä suljettuun kiertoon, päästöttömyyteen, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja materiaalien käyttöhierarkian toteutumiseen. Valmistettavien tuotteiden pitäisi olla korjattavissa, uudelleen käytettävissä ja kierrätettävissä.

Eurooppaa kehitettävä kriiseistä huolimatta

Euroopan komissio on kesän 2016 aikana julkaissut ohjeet uuden YVA-direktiivin täytäntöönpanosta. EU:ssa valmistellaan parhaillaan jätelainsäädännön uudistamista, jonka tavoitteena on saada kiertotalouden periaatteet nykyistä paremmin näkyviin jäsenmaiden jätelainsäädäntöön.

Ympäristön tilaa koskevat muutokset ovat usein hitaita ja niiden vakavuuteen ja peruuttamattomuuteen herätään monesti vasta, kun alkaa olla liian myöhäistä. Akuutit kriisit, kuten finanssikriisi, Brexit, luonnonkatastrofit tai pakolaistilanne jättävät ympäristöongelmat usein varjoonsa.

Kriisejä on viime vuosina riittänyt, mutta niiden varjolla ei saa keskeyttää muun politiikan kehittämistä. Kriisien hetkellä tulisi ymmärtää, että uusien kriisien ehkäisy edellyttää ennaltaehkäisevää ja ennakoivaa toimintaa. Ympäristön ongelmat ovat usein kytköksissä resurssien niukkuuteen, joka puolestaan aiheuttaa konflikteja ja liikehdintää.

Sirpa Pietikäinen selvästikin nauttii työstään Euroopan parlamentissa.

Sirpa Pietikäinen selvästikin nauttii työstään Euroopan parlamentissa.

Osaavalla mepillä voi olla valtaa

Työtavat EU:n parlamentissa ovat erilaiset kuin Suomen eduskunnassa. Komission valmistelemat lakiesitykset käsitellään parlamentissa hyvin tarkasti ja teknisesti. Parlamentin esityksestä vastaavat mepit vaikuttavat merkittävästi parlamentin kantaan. Usein komission esitys muuttuu parlamentin käsittelyssä hyvin erilaiseksi. Parlamentin kanta on eri poliittisten ryhmien kantojen kompromissi eli jonkin sortin tuluskukkaro.

Yksittäisellä mepillä voi olla paljon valtaa. Sitä voi saada, jos toimii parlamentin puolesta jonkin lakiesityksen esittelijänä tai löytämällä samanmieliset mepit yli puoluerajojen ja ajamalla tällä porukalla muutosehdotuksia. Useimmissa kysymyksissä intressit ovat yleiseurooppalaisia, eikä mikään maa voi ajaa vain omia etujaan.

Myös järjestöillä voi olla merkittävä yhteiskunnallinen rooli, jos ne parantavat julkisen keskustelun laatua. Myös Yva ry voisi jakaa osaamistaan laajemmin yhteiskunnassa, esimerkiksi kunnallisille ja valtiollisille päättäjille.

Simpukoita, kirsikkaolutta ja ympäristöasiaa – YVA ry Brysselissä

Miten ympäristöllä menee EU:ssa talouden seitsemän laihan vuoden ja Brexitin aikoina? YVA ry kävi helmikuussa Brysselissä katsomassa EU:n kolmipäistä lohikäärmettä ja kuka siellä oikein määrää.

Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen kutsui YVA ry:n väkeä sekä tutkijoita ja tiedottajia ympäristöseminaariinsa Brysseliin 18. – 20.2.2016. Parinkymmenen suomalaisen retkellä päästiin  kaikkiin vallan saleihin: parlamenttiin, neuvostoon ja komissioon.

Parlamentin ylistys

Ensimmäinen kohde oli Euroopan eduskunta eli parlamentti, josta Sirpa Pietikäinen kertoi kokemuksiaan. Aiemmin muun muassa Suomen ympäristöministerinä toiminut Pietikäinen kuuluu parlamentin suurimpaan ryhmään eli konservatiiveihin (European Peoples Party, EPP).

Pietikäisen mielestä Euroopan parlamentti pystyy tekemään parempaa politiikkaa ja yhteistyötä kuin jäsenmaista koostuva neuvosto tai esimerkiksi kansalliset eduskunnat. Parlamentin ryhmien on nimittäin tehtävä yhteistyötä ja etsittävä yksimielisyyksiä eikä erimielisyyksiä.

Sitä vastoin jäsenmaista koostuvassa neuvostossa kansalliset edut johtavat hänen mukaansa usein erimielisyyksiin. Komissiota Pietikäinen kuvasi taas ”kansliapäällikkökokoukseksi”. Komissaarit eivät ole samanlaisia kuin Suomen valtioneuvoston eli hallituksen ministerit. Heidän pitää etsiä virkavastuulla koko EU:n eikä vaan oman jäsenmaansa tai puolueensa etua. 

Euroopan parlamentilla on yksi etu muihin toimielimiin verrattuna: sen valta tulee suoraan kansalta. Parlamentin jäsenet ovat vaaleilla valittuja. He ovat ammattipoliitikkoja, jotka myös haluavat ”nenä valkoisena” tehdä parempaa maailmaa.

Parlamentin jäsenen valta on suurin silloin, kun hän pääsee valiokunnassa jonkun asian esittelijäksi. EU:ssa raportin tekijä joutuu avustajineen todellakin paneutumaan asiaansa ja kuuntelemaan eri osapuolten edunvalvojia eli ”lobbareita”. Euroopan parlamentissa ei nimittäin ole Suomen eduskunnan kaltaisia valiokuntakuulemisia, joihin kutsutaan asiantuntijoita koko valiokunnan haastateltavaksi.

Seminaari EU Komissiossa. Yva ry:läiset miehittivät ja naisittivat Suomen nimikkopaikat.

Seminaari EU Komissiossa. Yva ry:läiset miehittivät ja naisittivat Suomen nimikkopaikat.

Neuvosto ja Suomen EU-lähetystö

Jäsenmaiden neuvoston toimintaan tutustuttiin käymällä Suomen EU-edustustossa. Siellä meitä opastivat YVA-asioitakin hyvin tunteva Marika Paavilainen sekä tutkimusrahoituksesta vastaava Rami Nissilä ja metsäattasea Tapio Kytölä.

Paavilainen kertoi kuinka jäsenmaiden työ tapahtuu neuvoston työryhmissä. Jos asiantuntijoiden jälkeen jää erimielisyyksiä, ne sovitaan lähetystöjen päälliköiden COREPER-ryhmässä, ettei ministerien enää tarvitsi neuvoston kokouksissa riidellä. Suomen äänivalta neuvostossa on pieni, mutta pienikin jäsenmaa voi aktiivisuudellaan saada muutoksia komission esityksiin. Näin esimerkiksi Tanska ja Suomi saivat minkin pois EU:n haitallisten vieraslajien asetuksesta, jotta niiden turkistarhaus saisi rauhassa jatkua.

EU:n tämän vuoden isoja ympäristöasioita ovat energia ja ilmasto. Pariisin sopimukset pistetään nyt toimeen. Siinä Suomelle tärkeät kysymykset liittyvät metsiin (maankäyttö eli LULUCF ja bioenergian kestävyyskriteerit).  Toinen iso ympäristöasia EU:ssa on kiertotalouspaketti. Muuten Jean-Claude Junckerin komissio haluaa tehdä lähinnä vanhojen säädösten päivityksiä ja toimivuusarviointeja, joilla yritetään myös purkaa vanhentuneita säädöksiä.

Koko ekskursioryhmä EU Komission päärakennuksen edessä.

Koko ekskursioryhmä EU Komission päärakennuksen edessä.

Komissio tekee lainsäädäntöaloitteet

Kolmas EU:n päätöksenteon tärkeistä toimielimistä on komissio. Se tekee lainsäädäntöaloitteet, joita parlamentti ja neuvosto sitten käsittelevät ja muuttelevat. Usein päätöksenteko huipentuu ”trilogiin”, missä nämä kolme toimielintä neuvottelevat lopullisen sopimuksen asiasta.

Komissio seuraa myös säädösten toimeenpanoa. Se voi pistää säädöksiä rikkovia jäsenmaita rikkomusmenettelyyn ja haastaa ne lopulta Luxemburgissa sijaitsevaan Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Komissiota esitteli varapuheenjohtaja Jyri Kataisen esikunnasta eli kabinetista Tatu Liimatainen. Komissio on periaatteessa iso toimielin, siellä on 32 000 työntekijää. Mutta toisaalta se ei ole paljon, kun heidän pitää vastata 28 jäsenmaan asioista. 

Suomen komissaari Jyrki Katainen on yksi komission seitsemästä varapuheenjohtajasta kaudella 2014–2019. Tällä järjestelyllä pyritään tehostamaan komission työtä niin, että asiat menevät nopeammin eteenpäin. Kataisen toimiala on laaja: työllisyys, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky. Hänellä on suuri valta tiimiinsä, johon kuuluu myös meri- ja ympäristöasioiden komissaari maltalainen Karmenu Vella.

Seminaari EU parlamentissa. Sirpa Pietikäisellä on puheenvuoro. Vasemmalla Pietikäisen avustaja Aino Fant.

Seminaari EU parlamentissa. Sirpa Pietikäisellä on puheenvuoro. Vasemmalla Pietikäisen avustaja Aino Fant.

Mikä on Euroopan ympäristöpolitiikan tulevaisuus?

Ryhmä pääsi osallistumaan Sirpa Pietikäisen seminaariin EU:n ympäristöpolitiikasta ja sen tulevaisuudesta. Parlamentissa järjestetyssä kahden tunnin tilaisuudessa oli puhujia komissiosta, ympäristöjärjestöistä ja yhtiöistä.

Komission tutkimuspääosaston Jesus Alquezar Sabadie muistutti että EU ei vain tee säädöksiä vaan myös tukee niiden toteuttamista rahoituksella. Esimerkiksi EU:n materiaalitehokkuuden innovaatiot ovat Horizon 2020 -tutkimusrahaston kärkihankkeita. Tämä on iso mahdollisuus myös Suomen cleantech-yrityksille ja tutkimuslaitoksille.

Seminaarissa arvioitiin, että noin 80 prosenttia eurooppalaisten maiden ympäristösäädöksistä tulee EU:sta. Se on maailmanlaajuinen esikuva muillekin maanosille, varsinkin kun EU:n talous on BKT:llä mitattuna maailman suurin. Unileverin Christiaan Prins korosti että kaikki yritykset eivät vastusta uusia EU:n ympäristötavoitteita ja säädöksiä. Edistykselliset ja innovatiiviset yritykset tarvitsevat myös säädösten tukea, jotta ne saisivat markkinoita kestävämmille tuotteilleen.

Komission ympäristöpääosaston Slavitza Dobreva de Schietere esitteli YVA-direktiivin uudistusta. Hän muistutti, että vaikka hankkeilla on YVA ja suunnitelmilla SOVA, laajemmilta poliitikoilta puuttuu yhä vaikutusten arviontidirektiivi. Yva-direktiivin tuoreen 25-vuotistarkastuksen hän uskoi  tehostavan toimeenpanoa. Parannuksia tuli muun muassa YVAn velvoittavuuteen päätöksiin nähden, laadunvalvontaan ja seurantaan. Samalla määräaikoja tiukennettiin. Direktiivi ei vielä yhdistä YVA-menettelyjä ja lupia yhden luukun ”one-stop-shopiksi”. Myös Sirpa Pietikäinen piti tärkeänä YVAn ja luvan eri vaiheiden ymmärtämistä: YVA on järkevää suunnittelua ja luvitus sitten toimintaa sen perusteella.

Ryhmä lounaalla. Etualalla seisoo ryhmää ansiokkaasti opastanut Pia-Maria Niskala.

Ryhmä lounaalla. Etualalla seisoo ryhmää ansiokkaasti opastanut Pia-Maria Niskala.

Miten EU:n käy?

YVA ry:n retki osui Brysselissä kiihkeään aikaan. EU teki huippukokouksessaan viimeistä ”alennustarjousta” Iso-Britannialle normienpurusta ja muista löysemmistä jäsenyysehdoista, jotta se olisi jäänyt yhteisöön mukaan. Tämä ei kuitenkaan riittänyt äänestäjille, jotka kesällä äänestivät sitten EU:sta lähdön eli ”Brexitin” puolesta.

Matkaa emännöinyt Sirpa Pietikäinen korosti koko ajan, että vaikka EU ei ole täydellinen, sen yhteistyö on pienille ihmisille ja ympäristölle parempi kuin paluu keskenään kilpailevien kansallisvaltioiden aikaan. Toisaalta epäsuositun EU:n integraation syventäminen liittovaltion suuntaan ei ole nyt mahdollista.

Retken aikana EU:n ympäristöpolitiikassa oli havaittavissa pieniä uuden kevään merkkejä. Monissa puheenvuoroissa tuotiin esille tuoreiden Pariisin ilmastosopimusten merkitystä. Laajan ja haastavan kiertotalouspaketin eteneminen nähtiin toisena myönteisenä signaalina. Kolmas esimerkki oli lintu- ja luontodirektiivien vuoden 2015 lopulla saama myönteinen toimivuusarvio. Se korosti säädösten muuttamisen sijasta niiden paremman toimeenpanon merkitystä. Ehkäpä tässä ”toimeenpanon ajassa” olisi rakentava kolmas vaihtoehto vaarallisen EU:n hajoamisen ja epäsuositun liittovaltiokehityksen välillä? Ympäristöasioiden hyvä toimeenpano voisi parantaa eurooppalaisten uskoa koko EU:n toimintaan, koska Eurobarometri-tutkimusten mukaan kansalaiset kokevat EU:n ympäristötyön hyvin tärkeäksi.

IAIA 2016 Conference in Aichi Nagouya, Japan

The main theme of the year 2016 IAIA Conference was “resilience and sustainability”. The importance of the main theme is demonstrated with several resilience related examples – one being the nuclear accident in Japan in 2011.

This year the International Association of Impact Assessment (IAIA16) –conference was held in Aichi-Nagoya, Japan on 11–14 May. The conference was organized now for the 36th time and handled broadly impact assessment questions. There were totally nearly 750 delegates from 74 countries.

A number of conference topics, training and visits

The conference theme was “Resilience and sustainability”. Impact assessment professionals and researchers from all over the world came to discuss about the environmental, social and health as well as economic impacts of projects.

This year the conference topics were:

 • Natural disasters and resilience;
 • Man-made disasters: preparedness, emergency response and rehabilitation;
 • Biodiversity restoration and ecological impact assessment;
 • Population change and sustainability assessment;
 • International cooperation and sustainable development;
 • Collaboration for sustainability in Asian region;
 • Environmental information infrastructure for sustainable development;
 • Transportation, land use and sustainability.

Besides to the traditional plenary and paper sessions the conference involved pre-conference training courses and technical visits as well as a wide variety of other forms of professional exchange of practices and ideas.

Conference was held in Aichi-Nagoya 11-14 May 2016.

Conference was held in Aichi-Nagoya 11-14 May 2016.

Engage resilience in environmental assessment

“Resilience” is emerging as one of the most important global keywords in the 21st Century. According to the definition of eminent Canadian ecologist C. S. Holling, the resilience means the capacity of a social-ecological system to absorb or withstand perturbations and other stressors so that the system remains within the same regime essentially maintaining its structure and functions. It describes the degree to which the system is capable of self-organization, learning and adaptation. Developing from the field of ecological system theories, the word has gained popularity in various fields, such as environmental impact assessment, social and health impact assessment, international development, and climate change, as well as natural and man-made disasters.

Besides to the benefits of resilience-based thinking in describing balances of the socio-ecological system the applications of the concept in environmental assessment practice were discussed. For instance, it has been argued, that application of resilience-based indicators enables to assess impacts balancing social and environmental values in more integrated manner than in conventional sustainability based assessment. To illustrate this, several good examples were derived from Japanese environmental assessment practice. The experiences of the severe earthquake and nuclear accident in 2011 emphasized that increasing capacity for resilience to damage is an urgent issue facing Japanese society. Not only in Japan, but also for the rest of the world, improving resilience in sustainable communities is an important issue.

Nagoya Congress Center by the Horikawa River.

Nagoya Congress Center by the Horikawa River.

Stakeholder engagement increases social resilience of projects

About one hundred sessions were held in this conference, and it was again a great opportunity to hear about impact assessment experiences from different aspects and cultures. Many examples demonstrated why these issues are worth considering in all sectors of industrial activities. We want to share some of our learning with you:

 • In Chile, local people said that the project is planned to a wrong place. The river and its flooding will destroy the planned pipes, stated the public. The project proponent did not believe this, and the project was designed and constructed according to the original plans. Two months later the river destroyed the new pipe. This caused a two-years reconstruction phase, and huge additional costs in money and time.
 • In the Netherlands, there were massive protests against a 380 kW Powerline project, where only technical and safety issues were available for the public. The public participation and environmental impact assessment was not done comprehensively. Even the local government felt overran by the national government, which owns the powerline company. The project was developed further as planned originally – even though there was a huge resistance by the public. The authorities could not give a permit for the project, because of the public resistance. After that the planning of the project was continued with seven new alternatives. One of those alternatives was the one suggested by the local people already in the early stage of the planning.

These short examples are written based on the presentations held in IAIA16 conference and the details of the actual cases were not verified by the authors of this article. Anyhow, these examples emphasize the importance of an early stakeholder engagement in social and environmental (as well as economical) resilience of the projects.

The Inuyama Castle.

The Inuyama Castle.

IAIA17 in Montreal addresses the climate change

Next year the IAIA conference will be held in Montreal and it will focus on issues of climate change on social and physical environment in general and with respect of social, economical and environmental assessment in particular. Also, as a good tradition of IAIA conferences held in Canada, the various aspects of impacts of large projects on and engagement of traditional indigenous communities will be discussed.

More information of the conference can be found in: http://conferences.iaia.org/2016

 

Jenni Neste, PhD Student, University of Oulu //Environmental consulting, Pöyry Finland Oy and Heikki Kalle, Development Manager and Board Member, Environmental Management, Hendrikson & Ko, Estonia | | | , ,

Tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita vuorovaikutuksessa

Tämä artikkeli on lyhennelmä YVA-päivän paneelikeskustelusta:

Paneelikeskustelun puheenjohtajana toimi Hanna Herkkola, Yva ry:stä

Paneelin keskustelijat olivat: Minna Tontti, ympäristöasiantuntija Gasum Oy;  Elina Hiltunen, futuristi ja toimitusjohtaja What’s Next Consulting Oy; Leena Eerola, ylitarkastaja Uudenmaan ELY-keskus;  Riikka Hackselius-Fonsén, CEO, Senior Strategic Planner, Brand Agency Punda; Anna-Katri Räihä, ympäristöasiantuntija, Pöyry Finland Oy

Keskustelun avasi vetäjänä toimiva Hanna Herkkola toteamalla, että ”hupsis, kaikki keskustelijat ovat naisia”. Tähän Anna-Katri Räihä kertoi, että ympäristökonsultoinnin puolella on paljon enemmän naisia töissä kuin miehiä. Samoin kertoi Leena Eerola ympäristöhallinnon puolelta. Keskustelijat miettivät onko sukupuolijakaumalla ympäristöasioissa oikeastaan merkitystä? Elina Hiltunen totesi, että ehkäpä kyseessä on sellainen ”tiedettä tytöille” lähestyminen ympäristöasioissa, johon Leena totesi, että ainahan naisilla on ollut ”maailman parantamisen tarve”. Hymyssä suin keskustelijat siirtyivät vakavampiin aiheisiin.

Hanna Herkkola heitti ensimmäisen pallon keskustelijoille: Yhteiskunta polarisoituu. Eriarvoistetaanko ihmisiä sen mukaan osallistuvatko vaiko eivät? Mikä on ihmisen oma vastuu?

Anna-Katri lähestyi aihetta miettimällä miten ihmiset tavoitetaan, jotta saavat tiedon vaikuttamismahdollisuudesta. Kaikki eivät saa tai löydä tietoa, jolloin eivät pääse osallistumaan. Minna kertoi että heillä mietitään aina kyseisen hankkeen kohdalla sopivia tiedotuskanavia ja menetelmiä. Esimerkiksi facebook ei välttämättä tavoita kuin osan vanhemmasta sukupolvesta. Lisäksi Minnan mielestä monissa osallistumisen mahdollistavissa kanavissa, esimerkiksi somessa, pelätään turhaan negatiivistä kommentointia. Leenan mielestä ihmisten osallistuminen riippuu paljon siitä miten kyseinen YVA-hanke koetaan – onko asia kuinka tärkeä ja lähellä kohderyhmää.

Keskustelijoiden mielestä kaikille pitää suoda tasavertainen mahdollisuus osallistua. On sitten itsestä kiinni  osallistuuko.

Vaikutuskanavista some, esimerkkinä facebook, herätti keskustelua. Keskustelijat voivat kirjoittaa mitä vain facebookkiin, sitä on mahdoton valvoa koko ajan. Kaikki ovat samalla viivalla ja saman arvoisia facebookin avoimessa keskustelussa. Oltiin kuitenkin yhteisesti sitä mieltä, että hyödyt avoimesta keskustelusta ovat suuremmat kuin haitat. Eriarvoisiakin mielipiteitä pitää ja on hyvä kuunnella. Hyvillä perusteilla avoimessa keskustelukanavassa voi tulla hyviäkin ideoita YVA-menettelyyn ja hankkeen toteutukseen.

Seuraavaksi Hanna Herkkola herätti keskustelua ”arkiyvasta” ja ”innovaatio yvasta”. Tiedon epävarmuus – miten vaikuttaa vuoropuheluun?

Minna otti kopin ja kertoi, että hankkeessa pitää osata kertoa SE oleellinen viesti. Tiedottamisen pitäisi olla selkeää ja johdonmukaista. Anna-Katrin mielestä vuoropuhelua vaikeuttaa pelko – pelätään asioita, joista ei tiedetä. Keskustelijat päätyivät siihen, että eritaustoilla olevat kuuntelijat käsittelevät saatua tietoa eritavalla. Siksi on tärkeää hankkeenvetäjä kertoo asioista selkeästi. ”Epävarmuuden sietoa” tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Keskustelu siirtyi Hanna Herkkolan johdolla pohtimaan mitä vuorovaikutus oikein tarkoittaa tulevaisuudessa?

Anna-Katrin mielestä vuorovaikutus ”monikanavaistuu”. Leena toivoi, että myös perinteiset vuorovaikutuksen kanavat säilyisivät. Riikan mielestä jo nyt on näkyvissä ”avoimuuden trendi”. Elinan mielestä viestintää ei voi koskaan tehdä liian yksinkertaisesti.

YVA-hankkeiden vuorovaikutuksessa tulee esille hankalia ja vaikeasti ymmärrettäviä asioita monelle ihmiselle. Tietoa on paljon. Virtuaalitodellisuus voisi tuoda ratkaisun, yksinkertaistaa viestintää ja helpottaa vuorovaikutusta. Olisi helpompaa ”nähdä” hanke jo toteutettuna ja sitä kautta osallistua keskusteluun. Leena puhui vielä tiedotustilaisuuksien tärkeydestä – asukkaat ovat parhaita asuinympäristönsä tuntijoita.

Lopuksi oli yleisöllä mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Yleisön joukosta pienen paikkakunnan SLL ympäristöyhdistyksen edustaja kertoi, kuinka vaikeaa on ”tavallisen pulliaisen” vapaaehtoistyöntekijän ottaa kantaa YVA-hankkeisiin, kun tietoa on niin paljon. Tiedon läpikäyminen vaatii aikaa, ja tiedon ymmärtäminen usein vaikeaselkoisesta asiatekstistä vaatisi koulutusta kyseisistä asioista.

Miten tietoa voisi yksinkertaistaa, jotta osallistuminen helpottuisi? Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että tarvetta hankkeiden tiedon yksinkertaistamiselle on. Yleisötilaisuudet, joissa on mahdollisuus kysyä sekä ja avoinkeskustelu eri tiedotusvälineiden avulla, olisivat ratkaisuja.

Yleisöstä kysyttiin myös YVA-hankkeiden vuorovaikutuksessa esille tulevasta ”pseudotiedosta” ja trolleista – ovatko kuinka yleisiä? Yleisöstä kysyttiin myös kohdennetusta ns. täsmätiedosta ja sen saatavuudesta hankkeissa. Keskustelijat halusivat tässäkin yhteydessä korostaa tiedon selkeyttämistä ja tarpeeksi monimuotoista tiedottamista. Usein pseudotieto ja trollit tulevat keskusteluihin, kun ei ole oikeaa tietoa hankkeesta. Hankkeesta vastaavan täytyy olla aktiivinen ja tarjottava tarpeeksi oikeaa tietoa. Keskusteluissa pitää olla mukana ja niissä pitää jakaa puolueettomasti tietoa. Tiedottamisen suunnittelu on kaiken vuorovaikutuksen ydin. Ihmisille pitää tulla tunne, että pystyvät vaikuttamaan osallistumisellaan – silloin syntyy hyvä YVA.

YVA- ja SOVA-palkinnot jaettiin YVA-päivänä 2015

Yva ry palkitsi vuoden 2015 YVA-päivänä Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisääminen YVA-menettelyn sekä Etelä-Karjalan liiton kauppaa, matkailua, elinkeinoja ja liikennettä käsittelevän 1. vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinnin. Kemira Chemicals Oy:n märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon siirtäminen Sastamalaan –YVA-menettely sai kunniamaininnan .

Hyvä YVA ja Hyvä SOVA-palkinnot jaettiin vuonna 2014 ansioituneille YVA- ja SOVA-menettelyille YVA-päivänä 19.3.2015. Palkinnoista päättä Yva ry:n hallitus asettamansa palkintoraadin ehdotusten perusteella. 2015 palkintoraatiin kuuluivat Gilbert Koskela, Leena Lusa, Tapani Kauppinen, Janna Riikonen (pj) ja Reetta Suni. Hallitus kiittää raatilaisia.

YVA-menettelyjen osalta raati kävi läpi kaikki vuonna 2014 päättyneet menettelyt. Tammi-helmikuussa raati sai ilahduttavasti kaksi ehdotusta Hyvä YVA-palkinnon saajaksi. Molemmat ehdotukset oli saatu yhteysviranomaisilta, ja ne otettiin huomioon harkinnassa painokkaina suosituksina.

SOVA-menettelyjen arviointi on osoittautunut haastavammaksi, sillä menettelyjä ei ole koottu samalla tavalla yhteen kuin YVAt. Tästäkin syystä ehdotukset Hyvä SOVA –palkinnon saajaksi olisivat erityisen tervetulleita!

Muistathan, että ansiokasta YVA- tai SOVA-arviointia voi ehdottaa tunnustuspalkinnon saajaksi ympäri vuoden.

Hyvä YVA-palkinto: Helsingin Energian biopolttoaineiden lisääminen

Hankevastaava: Helen Oy (v. 2014 vielä Helsingin Energia)

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy

Yhteysviranomainen: Uudenmaan ELY-keskus

Hyvä YVA –palkinto myönnettiin Helen Oy:lle YVA-menettelystä Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisääminen. YVA:ssa arvioitiin kahta päävaihtoehtoa: uuden monipolttoainevoimalan rakentamista Vuosaareen tai biopolttoaineen rinnakkaispolttoa Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla. Vuoden 2015 aikana esille on noussut kolmas, hajautettu vaihtoehto kivihiilen käytön vähentämiselle ja lopulta korvaamiselle. Kolmas vaihtoehto ei ollut mukana YVAssa, mutta tämä ei vähennä tehdyn arvioinnin ansioita! Helenin YVAa esiteltiin myös YVA-päivänä 2015, esitysaineisto löytyy yhdistyksen sivuilta osoitteesta http://www.yvary.fi/yva-paivat/.

Biopolttoaineiden YVA-menettelyssä oli vuorovaikutukseen ja sidosryhmätoimintaan panostettu poikkeuksellisen ansiokkaasti. Hankevastaavan tavoitteena on ollut luoda vuorovaikutusmenettelyt, joiden avulla vuorovaikutusta voidaan jatkaa YVAn päättymisen jälkeenkin läpi hankkeen koko elinkaaren. Tämän varmistamiseksi käytetyt vuorovaikutusmenettelyt suunniteltiin erityisen huolellisesti. Jo vuorovaikutuksen suunnitteluvaiheessa on käytetty mm. haastatteluja, joiden avulla on selvitetty, millä tavoilla sidosryhmät haluavat tulla kuulluksi. Sidosryhmätyössä on käytetty monipuolisesti eri menetelmiä ja menestyksellisesti tavoitettu laaja joukko osallistujia. Esimerkiksi erilaisissa avoimissa yleisötilaisuuksissa ja pienryhmätapaamisissa tavattiin lähes 600 henkilöä. Hankkeesta on viestitty aktiivisesti mm. Helenin Uutta voimaa –blogissa (http://blogi.helen.fi), joka on edelleen aktiivinen viestintäkanava.

Ympäristövaikutukset on arvioitu perusteellisesti. Laaja ja monipuolinen aineisto on koottu YVA-selostukseksi, joka on yli 500-sivuisena varsin massiivinen, mutta kuitenkin havainnollinen ja rakenteeltaan selkeä. Kukin vaikutusten osa-alue on käsitelty omana lukunaan, jossa on kuvattu myös lieventämistoimia ja verrattu hankkeen eri vaihtoehtoja ko. vaikutusten osa-alueen kannalta. Selostuksen rakenteessa raati piti erityisen onnistuneena kunkin vaikutusten osa-aluetta koskevan luvun alkuun sijoitettuja koosteruutuja, jotka tiivistävät luvun asian ja helpottavat laajan aineiston silmäilevää lukemista.

Arviointimenettelyssä panostettiin myös systemaattiseen merkittävyyden arviointiin. Merkittävyys arvioitiin perustuen vaikutusalueen herkkyyteen ja vaikutuksen suuruuteen. Merkittävyyden arvioinnin menettelytapa on kuvattu yleisesti ennen vaikutusarviointiosioita.  Vaikutusten merkittävyys on perustellen arvioitu jokaiselle vaikutuskokonaisuudelle ja esitetty raportissa yhdenmukaisesti merkitystaulukolla kummallekin arvioidulle vaihtoehdolle.

Hyvä SOVA-palkinto: Etelä-Karjalan 1. Vaihemaakuntakaava – kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

Palkinnon saaja: Etelä-Karjalan liitto

Hyvä SOVA -palkinnon saa tänä vuonna Etelä-Karjalan liitto kauppaa, matkailua, elinkeinoja ja liikennettä käsittelevän 1. vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinnista.

1. vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinnissa raati kiitti sitä, että arvioinnin yhteydessä on arvioitu vaikutukset kaavaratkaisuittain sekä tehty merkintäkohtainen vaikutusten arviointi kullekin kaavamerkinnälle erikseen. Hyvänä toimintatapana pidettiin sitä, että vaikutusten arvioinnin menetelmät ja tulokset on koottu omaan erilliseen raporttiinsa. Kaavamerkintöjen ja -määräysten vaikutusten arviointi on esitetty havainnollisesti taulukkomuodossa erillisellä liitteellä. Vaikutusten arvioinnissa on käytetty selkeää vaikutuslistaa johdonmukaisesti läpi koko arvioinnin. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista ja huomioon ottamista suunnittelussa on käsitelty vaikutusten arvioinnin yhteydessä perusteellisesti.

Vaikutusten arvioinnin erillisraportin laatua ja havainnollisuutta on parantanut sen tarkistuttaminen ulkopuolisella tarkastajalla, joka esitti kehitysehdotuksia ja ideoita raportin selkeyttämiseksi.

Kaava on parhaillaan vahvistettavana ympäristöministeriössä.

Kunniamaininta (YVA-sarja): Kemira Chemicals Oy:n märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon siirtäminen Sastamalaan

Hankevastaava: Kemira Chemicals Oy

YVA-konsultti: ENVIRON Corporation Finland Oy (nykyään osa Ramboll-konsernia)

Yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus

Varsinaisen Hyvä YVA –palkinnon lisäksi Yva ry myönsi myös kunniamaininnan Kemira Chemicals Oy:lle YVA-menettelystä Kemira Chemicals Oy:n märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon siirtäminen Sastamalaan.

Kunniamaininta myönnettiin ansiokkaasta riskien arvioinnista ja poikkeustilanteiden vaikutusten arvioinnista YVA-menettelyn yhteydessä. YVA-menettelyssä oli poikkeuksellisen laajasti arvioitu suunniteltuun toimintaan, rakentamisvaiheeseen sekä mahdollisiin poikkeustilanteisiin liittyviä riskejä. Riskien arvioimiseksi on laadittiin YVA-vaiheelle poikkeuksellisen laajat selvitykset, mm. vesistömallinnus, joka antoi uutta merkittävää tietoa. Riskien arvioinnissa hyödynnettiin myös YVA-konsultin kansainvälisiä osaajia.

Poikkeustilanteiden vaikutusarviointi ulotettiin harvinaisen laajalle tarkastelualueelle, yli maakunnan rajojen. Arvioinnissa tarkasteltiin mahdollisia poikkeustilanteiden vaikutuksia mm. Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksella, jossa tuotetaan juomavesi Turun seudulle, sekä Kokemäenjokeen rajoittuvaan Natura-alueeseen. Huolellisen arvioinnin avulla tunnistettiin riskien hallinnan vaativuus hankkeen jatkosuunnittelussa.

IAIA 2015 – Terveisiä Firenzestä

International Association for Impact Assessment’in (IAIA) vuoden 2015 konferenssin pääteemana oli vaikutusten arviointi digiaikana. Seuraava, vuoden 2016, konferenssi pidetään Japanissa Aichi-Nagoya’ssa.

IAIA:n vuotuinen vaikutusarviointiin keskittynyt kansainvälinen konferenssi pidettiin huhtikuussa 2015 Italian Firenzessä, tai kuten italialaiset itse sanovat Florenzia – the city of flowers.

Ekskursiolla Chiantin alueella

Laskeuduimme lämpimään Italian ilmastoon jo seminaaria edeltävänä viikonloppuna osallistuaksemme seminaariin liittyvälle excursiolle. Monista erilaisista vaihtoehdoista olimme päätyneet ottamaan ohjelmaamme vierailun Antinorin ekologiselle viinitilalle. Sunnuntaiaamupäivällä ekskursiobussimme starttasi seminaaripaikan, Firenze Fiera Conference Centerin, ovien edestä kohti Chiantia, jonka rinteille Antinorin viinisuku oli rakennuttanut paikan yrityksensä uudelle pääkonttorille ja viiniviljelmille. Suvun motiivina oli palata takaisin juurilleen, sinne missä viini saa alkunsa.

Viinitilavierailu teki vaikutuksen ja sen ammatillinen anti oli enemmän kuin etukäteen osasimme odottaa. Paikanpäällä ensimmäinen wau-efekti syntyi tavasta, jolla viinitilan rakennukset oli sopeutettu ympäristöönsä. Toinen wau-efekti syntyi paikan näkyvästä arkkitehtuurista. Opastettu kierros tuotti useampia ihastuneita henkäyksiä osallistujissa, kun pääsimme tutustumaan viinintekoprosessiin, säilytystiloihin rinteen sisässä maan alla ja lopulta toki myös maistamaan Antinorin viinejä. Kaikessa rakentamisessa oli otettu huomioon ekologisuus, energiatehokkuus, logistiikka, maisema-arvojen säilyminen ja käytännöllisyys. Suunnittelu- ja rakentamisprosessi oli pitkäjänteinen, rakennukset ja rakenteet tehty kestämään aikaa eikä laadusta ja ekologisuudesta oltu tingitty edes kustannusten kasvaessa ja aikataulun venyessä.

Tietotulva ja valinnan vaikeus

Maanantaiaamuna alkoi itse seminaari. Avajaistilaisuus täytti suuren auditorion ääriään myöten. Konferenssin puheenjohtaja Giuseppe Magro avasi tilaisuuden, jonka jännitys, tai Italian lämpö, kävi jo joillekin sietämättömäksi – ensimmäistä pyörtynyttä virvoiteltiin heti avajaisten alkumetreillä. Seminaariesitelmät alkoivat heti avajaisten jälkeen. Maanantaipäivä päättyi tervetulotilaisuuteen seminaaripaikan vehreässä puutarhapihassa. Rento puheensorina ja kevyt iltapalatarjoilu siivittivät osallistujia verkostoitumaan.

Jo etukäteen olimme huomanneet, että monia mielenkiintoisia esityksiä oli seminaarissa päällekkäin. Kaikkiaan seminaariohjelmassa oli 649 esitystä. Noin kolmeen päivään ja parhaimmillaan (tai pahimmillaan) viiteentoista rinnakkaiseen sessioon jaettuna tämä aiheutti välillä valinnan vaikeutta. Yksi selkeistä trendiaiheista oli ekosysteemipalvelut, johon liittyviä esityksiä erityisesti Nunu kävi seuraamassa. Nunun omakin esitys ”Nature conservation in regional spatial planning” oli osa yhtä ekosysteemipalveluun liittyvien aiheiden sessiota, ”Ecosystem services in SEA for regional spatial planning”.

Kaksi esiintymistä yhtä aikaa

Hannan strategia oli haistella uusia tuulia ja erikoisempia aihepiirejä, mikä johdatti mm. kuuntelemaan varsin herättävää esitystä amerikkalaisten mahdollisten Iranin vastaisten sotatoimien terveysvaikutuksista ja Sierra Leonen naisten aseman vaikutuksesta vaikutusarviointien luotettavuuteen ja tasapuolisuuteen sekä taiteen hyödyntämiseen osana vaikutusarviointia. Hannan oma esitys ”Equality in on-line participation” käsitteli sähköisen osallistuminen tasa-arvoisuuden problematiikka. Vuorovaikutus ja osallistuminen olivat esillä monissa eri sessioissa ja erityisesti jo koko seminaarin teemasta ”Impact assessment in the digital era” johtuen sähköiset menetelmät korostuivat.

Hannalla oli alun perin kaksikin esitystä, jotka oli kuitenkin aikataulutettu ohjelmaan päällekkäisille ajankohdille. Onneksi toisen esityksen co-author Kaisa Mustajärvi pelasti tilanteen ja otti yleisönsä aiheella ”Facilitated or spontaneous participation: case ESS”. Kaisa olikin ekologina juuri oikea henkilö vastaamaan esityksestä nousseisiin kysymyksiin ekosysteemipalveluiden näkökulmasta.

Seminaarissa oli oma alueensa posterinäyttelylle, jossa Suomestakin oli esillä mm. Imperia-hankkeen posteri. Oma tutustumisemme näyttelyyn jäi pintapuoliseksi. Seminaariesityksestä toiseen sukkulointi ja tiedon ja verkostoinnin paljous alkoi seminaarimatkan loppupuolella jo syödä voimia ja omaksumiskykyä.

Kompaktiin Firenzeen oli helppo tutustua

Ohjelmaa olisi ollut joka päivälle kirjaimellisesti aamusta iltaan, joten valintoja oli pakko tehdä muutenkin kuin seminaariesitysten osalta. Nunu aloitti keskiviikkoaamunsa reippaasti Fun Run –lenkillä kymmenien muiden osallistujien kanssa Parco Delle Cascine -puiston maisemissa. Osan järjestetyistä iltaohjelmista korvasimme omatoimisella tutustumisella kaupunkiin. Firenze on onneksi kompaktin kokoinen kaupunki, joten jo lyhyelläkin kävelykierroksella pääsi näkemään niin Duomon tornin, Arno-joen varren maisemat kuin Ponte Vecchion kuuluisan sillankin.

Osallistuminen seminaaribankettiin Firenzen uudella oopperatalolla oli yksi iltaohjelmista, johon ehdottomasti halusimme mukaan. Banketissa loistavan ruoan ja maukkaiden juomien ohella verkostoituminen ja keskustelu kollegoiden kanssa elävän musiikin säestyksellä olivat jälleen pääosassa.

Bankettia seuraavan aamun päätösjuhlallisuudet kokosivat jälleen kaikki reilut 1000 osallistujaa suureen saliin. Tilaisuudessa kuulimme, että seuraava IAIA:n konferenssi järjestetään Japanin Aichi-Nagoyassa 11.-14.5.2016. Abstraktien jättöaika on 26.8.-30.11.2015 ja ilmoittautumisaika konferenssiin 1.11.2015-31.3.2016.

Kaiken tämän jälkeen totesimme, että olimme (taas) proseccomme ansainneet ja suunnistimme kohti viihtyisää katukahvilaa. Kyllä maistui!

Linkkejä
IAIAn sivut: http://www.iaia.org/
Firenzen kaupungin matkailusivut: http://www.firenzeturismo.it/en/
Antinorin Chiantin viinitilan sivut http://www.antinorichianticlassico.it/en
IAIA15 konferenssin sivut: http://conferences.iaia.org/2015/index.php
IAIA16 konferenssin sivut: http://conferences.iaia.org/2016/index.php

Yva ry:n ekskursio Poriin 28.-29.8.2015

YVA ry järjesti 28.-29.8.2015 ekskursion määränpäänä Pori. Pääteemoina olivat tuulivoima sekä tulvatorjunta.

Perjantaiaamulla anivarhain, eri puolella Suomea, ekskursion osallistujat suuntasivat nokkansa kohti Porissa sijaitsevaa Satakunnan maakuntaliittoa. Satakuntaliiton juuri uudistettu toimisto sijaitsee Porille tunnusomaisessa vanhassa puuvillatehtaassa. Tässä uudiskäyttöön otetussa vanhassa teollisuusrakennuksessa ekskursion osallistujat pääsivät tutustumaan Satakunnan yleiskaavaan sekä päivän ohjelmaan aloitusperehdytyksien muodossa. Satakuntaliiton tarjoamat aamukahvit herättivät viimeiset uneliaat ja bussimatkoille mukaan tarjoillut vesipullot pitivät joukkion nesteytettynä koko ekskursion ajan, kiitos siitä!

Matkalla Ahlaisten Peittoon tuulivoimapuistoon osallistujat saivat ensimakua ekskursion parhaimpaan ominaisuuteen, nimittäin mukana olevien asiantuntijoiden opastukseen. Anne Savola, jonka kutsusta Poriin ekskursio sai alkunsa, oli paikallisasiantuntijoiden joukossa mukana kertomassa Porin ja Satakunnan saloista.

Itse tuulivoimapuistossa bussimme näytti yhtäkkiä pienoismallilta massiivisten myllyjen kyljessä. Asiantuntijaselvitystä tuulimyllypuistojen kaavoituksesta sekä rakentamisesta kuunnellessa osallistujat ehtivät ihmetellä yllättävän alhaista melutasoa ja haikailla tarkan desibelimittarin perään.

”Tutustuminen Peittoon tuulivoimaloiden alueeseen oli kiinnostava. Voimalan ääni ei häirinnyt keskustelua sen juurella, vaikka tuuli oli ehkä 8-10 m/s eli juuri optimi voimaloiden tuotannolle.”

Matkan jatkuessa Yyterin dyynien hellään huomaan lounasta nauttimaan ehtivät nopeimmat napata kuvia tuulivoimaloista eri etäisyyksiltä sekä kulmista.

Monet ekskursiolaiset antoivat erityiskiitosta järjestäjille lyhyistä siirtymisistä kohteiden välillä sekä yleisesti hyvin suunnitellusta logistiikasta. Vaikka bussiosuudetkaan eivät olleet tylsiä, koska asiaa riitti paikallisilla oppailla niin tulvatorjunnasta kuin paikallishistoriastakin.

Lounaan nautittuaan ekskursiojoukkue oppaineen siirtyi ohjatulle kierrokselle Yyterin hiekkadyyneille tutustumaan niiden eheyttämistoimiin.

”Olin ensikertalainen Yyterissä ja meri todella kohisi aivan eri volyymilla kuin Helsingin niemellä.”

”Mieleenpainuvinta oli Yyterissä merenaaltojen 70 desibelin pauhu ja tiedot dyynien nykytilasta sekä pohdinta niiden tulevaisuuden näkymistä.”

Tuulivoimateema jatkui iltapäivällä Hyötytuuli Oy:n opastuskeskuksella ja Hyötytuulen merituulivoimaprojektien esittelyllä. Ekskursio-osallistujat saivat kuulla Hyötytuulen edustajilta muun muassa tuoreimmat kuulumiset lintuvahinkojen minimoimisen haasteista sekä uusista kehitysprojekteista.

”Retken mielenkiintoisin asia oli kuulla Hyötytuulen suunnitelmista toteuttaa lintututka Reposaaren edustan merituulivoimahankkeessa. Siinä tutka tunnistaa linnun ja lintuparven lähestymisen ja paraboloidinen tutka tai tutkat ottavat yksittäisen linnun seurantaan, mittaavan linnun kokoa ja siipien liikettä, millä voidaan tunnistaa linnun laji. Tutka tunnistaa linnun lentoradan, ja jos lintu lentää tuulivoimalaa kohti, yksittäisen voimalan lavat voidaan ohjata lepotilaan niin, että lapojen liike hidastuu hyvin hitaaksi ennen kuin lintu on voimalan siipien kohdalla.”

Merituulivoiman sekä iltapäiväkahvien voimaannuttamina ekskursiolaiset siirtyivät bussin kyytiin, päivän viimeistä etappia varten, perehtymään Reposaareen ja sen loma-asuntomessualueeseen sekä Reposaaren historiaan. Illalla oli tarjolla saunomista ja seurustelua rauhallisissa merkeissä hotellin tiloissa. Illallinen nautittiin samassa yhteydessä hyvässä seurassa.

Lauantaina ohjelman fokus oli tulvatorjunnassa sekä kaupunkimaisemassa. Sää suosi ekskursiolaisia heidän seilatessaan Kokemäenjokea pitkin aamupäivän ensimmäisellä ohjelmaosiolla – risteilyllä Porin ja Ulvilan välillä. Osallistujien väistellessä matalia siltoja risteilyaluksen kattoterassilla, saivat he kuulla mitä mainiointa selostusta ohi lipuvasta joenrannasta, sen historiasta ja rakenteellisesta kestävyydestä tulvan iskiessä. Perjantaiaamun perehdytys Porin jokisuiston tulvariskeistä ja tulvan muodostumisen perusteista Satakuntaliiton liitoissa oli, ainakin kirjoittajan mielestä, huomattava apu tulvariskien ymmärtämiseen joella törmiä töllöttäessä. Matkalla kuultiin ranta-alueiden kaavoituksen ja asuttamisen ongelmista, paikallisesta teollisuushistoriasta, kaupunkikulttuurista sekä tietenkin tulvariskeistä ja torjunnasta. Aina risteilylaivan oppaan hiljentyessä ammensivat paikalliset asiantuntijat tietoa valtavasta varannostaan ja keskustelu soljui sujuvasti opastuksen ohjaamana aiheesta toiseen.

”Esitys Porin tulvavaarasta ja siihen varautumisen suunnitelmista ja tarpeista on hyvin kiinnostava. Siihen liittynyt jokilaivaristeily kauniin aurinkoisessa säässä oli mukava ja havainnollisti hyvin niitä toimia, joita Kokemäenjoen rannoilla on tehty tulvaan varautumiseksi.”

”Antoisin osuus itselleni oli risteily Kokemäenjoella. Vaikka käyn melko usein Porissa, tuo näkökulma oli uutta ja avasi silmiä jokivarren historiaan ja nykypäivään. YVA:n ideaan sopiikin hyvin erilaisten näkökulmien ja arvojen tarkastelu. Joen rantamilla vuoropuheluaan käyvät joen oma geologinen kehityskulku, teollisuus- ja kulttuurihistoria, tulvasuojelu, rantojen rakentaminen ja virkistyskäyttö sekä luonnon- ja vesiensuojelu.”

”Tulvasuojelu oli kiinnostavaa tavallaan, koska se jätti paljon pohdittavaa liittyen ilmastonmuutoksen torjuntaan, varautumiseen, kulttuurin ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja niiden välisiin suhteisiin. Miten konkreettisesti ilmaston äärevöityminen voikaan näkyä tuolla, ja miten porilaiset ovat tottuneet elämään tulvauhkan kanssa.”

Jokiristeilyn päätyttyä, mainion lohikeittolounaan jälkeen, siirtyi iloinen ekskursiojoukko kuuntelukävelylle Porin kansalliseen kaupunkipuistoon. Kuuntelukävely tarkoitti täysin hiljaa kävelemistä kaupungin läpi ja sinä aikana keskittymistä äänimaisemaan ja siihen, miten se muuttui. Kuuntelukävely vei Kirjurinluotoon, jossa kävelyn kokemukset purettiin ja keskusteltiin kaupunkien äänimaisemista ja niiden vaikutuksesta kaupunkilaisten elämään.

”Lyhytkin kuuntelukävely muistutti, kuinka tärkeää on keskittyä ja aistia asioita.”

Kuuntelukävelyn jälkeen kävely jatkui Kirjurinluodossa keskustelun kera. Opastettu kierros vei Kirjurinluodon puistomaiseman läpi muiden ulkoilijoiden seassa. Kirjurinluodon mahtavat virkistyspuitteet kiinnittivät monen osallistujan huomion ja leikkipuistokin sai hyväksytyn arvosanan pienen kokeilun jälkeen.

Ekskursio saatettiin onnellisesti loppuun luontotalo Arkissa tutustuen Satakunnan luontoon. Ekskursion lopun kiitospuheenvuoroissa tuli selvästi ilmi osallistujien kiitollisuus järjestäjiä kohtaan ja innostus ekskursion mainiosta annista. Innostus ei heti laantunut ja oli huomattavissa vielä seuraavalla viikolla kerätyssä palautteessakin.

”Ekskursion kokonaisuuden kannalta hyvät paikalliset oppaat ja asiantuntijat olivat parasta antia, unohtamatta pj Päivin napakkaa huolenpitoa.”

YVA ry:n ekskursiolla ensikertalaisena olleena voisin lämpimästi suositella kokemusta kenelle tahansa! Ekskursion kokoon keräämä poikkitieteellinen asiantuntijaryhmä yhdessä avoimen keskusteluilmapiirin kanssa tekivät ekskursion jokaisesta hetkestä antoisan ja mainiosti suunniteltu ja toteutettu logistiikka kruunasi kokonaisuuden.

Kiitos siitä ja näkemisiin!

IMPERIA-hanke maalissa: Saadaanko ympäristöarviointeihin lisää laatua ja kustannustehokkuutta?

Imperia-hankkeen uskotaan tuovan kustannussäästöjä valmiiden työkalujen ja ohjeiden, malliesimerkkien ja –asteikkojen sekä korkeamman laadun tuoman ajan säästön ja hankkeen toteutuksen viivästysten vähentämisen kautta.

Vuosina 2012-2015 toteutetussa IMPERIA-hankkeessa (Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa, LIFE11 ENV/FI/905) on tunnistettu ja kehitetty työkaluja ja käytäntöjä ympäristövaikutusten arviointityön tueksi. Hankkeen viralliseen päättymiseen (31.12.2015) on tätä kirjoitettaessa aikaa kolme kuukautta, joten hankkeen tavoitteiden toteutumista on jo mahdollista arvioida.

Ristiriitaisiin kehittämistavoitteisiin etsittiin ratkaisuja

Hankkeessa pyrittiin vastaamaan useisiin viime vuosina esille nousseisiin YVA-menettelyn osin ristiriitaisiinkin kehittämistavoitteisiin koskien mm. sidosryhmien osallistumista, vaikutusten merkittävyyden arviointia, raporttien ymmärrettävyyttä ja ympäristöarviointien kustannustehokkuutta. On toivottu yhtäältä yksityiskohtaista tietoa vaikutuksista ja toisaalta kansantajuista, suppeaa raporttia, johon on sisällytetty kaikki olennainen. Kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja arviointien laatua olisi parannettava, mutta kustannukset eivät saisi kuitenkaan nousta.

Hankkeessa on käyty läpi perusteellisesti kansainvälistä kirjallisuutta sekä kotimaisia YVA-hankkeita. Menetelmiä on kehitetty ja testattu muun muassa kolmessa laajassa YVA-hankkeessa (Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuisto, Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot ja Balticconnector-maakaasuputki), SOVA-lain mukaisissa arvioinneissa (Lapuanjoen tulvasuojelun suunnittelu ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma) sekä vuorovaikutteisessa ympäristösuunnittelussa (Oulun kaupungin vedenhankinnan varmistaminen ja Turvetuotantoalueiden vesistövaikutusriskin arviointi Etelä-Pohjanmaalla).

Hyviä käytäntöjä tunnistettiin ja testattiin käytännössä.

Suurimpia onnistumisia ovat mielestäni olleet:

 • IMPERIA on kuulunut ja näkynyt niin kotimaassa kuin ulkomailla. Eri osapuolilla olevien tarpeiden ja kehittämisajatusten kartoittamiseksi hankkeessa on pyritty laajaan vuoropuheluun ympäristöarviointien parissa eri tehtävissä työskentelevien kanssa. Hanketta on myös esitelty yhteysviranomaisille. Hankkeen ohjausryhmässä on ollut myös yhteysviranomaisten sekä ympäristöministeriön edustajia. Hanke on ollut näkyvästi esillä myös IAIA:n konferensseissa 2013, 2014 ja 2015.
 • Monipuolinen valikoima pilottihankkeita ja hyvä yhteistyö hankevastaavien ja YVA-konsulttien kanssa hankkeiden toteutuksessa. Piloteista saadut kokemukset ja palaute olivat korvaamattoman arvokkaita kehitettäessä menetelmiä käytäntöön soveltuviksi. Pilottien kautta konsultit myös perehtyivät paremmin menetelmiin, mikä varmasti alentaa kynnystä soveltaa niitä tulevaisuudessa.
 • Vaikutusten merkittävyyden arviointia koskevan lähestymistavan kehittäminen ja sen tuominen koko YVA-kentän tietoisuuteen useissa tilaisuuksissa. Tähän asti termien käyttö on ollut vakiintumatonta ja arviointikäytännöt kirjavia. IMPERIAn ohjeistot tuovat tähän kenttään pitkään toivottua selkeyttä ja järjestelmällisyyttä. Pilottimme ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten lähestymistapaa voidaan hyödyntää käytännössä. Merkittävyyden arvioinnin tueksi kehitetylle ARVI-työkalulle löytyy toivottavasti innokkaita käyttäjiä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
 • Myönteiset kokemukset monitavoitearvioinnin soveltamisesta esimerkiksi Oulun kaupungin vedenhankinnan varmistaminen -yhteissuunnitteluhankkeessa vaihtoehtotarkastelussa sidosryhmäosallistumisen tukena ja vaihtoehtojen järjestelmällisessä vertailussa.
 • Hyviä käytäntöjä ympäristöarvioinneissa -raportti, jonka runsaalle 100 sivulle on koottu IMPERIA-hankkeessa tunnistettuja, kehitettyjä ja testattuja hyviä toimintatapoja ja työkaluja. Ohjeita annetaan myös arviointien ja raporttien ymmärrettävyyden ja havainnollisuuden parantamiseksi.  Raportti on suositeltavaa lukemista kaikille ympäristöarviointien parissa työskenteleville.

Vaikka IMPERIAssa painopiste on ollut YVA-menettelyssä, monet menetelmät ja käytännöt soveltuvat myös   SOVA-arviointeihin ja ympäristösuunnitteluun laajemminkin (Taulukko 1).

Taulukko 1. IMPERIAn keskeisten tuotosten hyödyntämismahdollisuuksia ympäristösuunnittelun eri vaiheissa.

(+) mahdollisesti hyödyllinen, + hyödyllinen, ++ erittäin hyödyllinen

IMPERIA-hankkeen tuottama materiaali: materiaalin luonne

Yleis-

suunnittelu

YVA

SOVA

Päätöksen-  tekovaihe

Sidosryhmäanalyysi ja –osallistuminen:
menetelmiä ja käytäntöjä

+

++

(+)

Strukturointimenetelmät:menetelmiä ja esimerkkejä

++

+

++

Karttapohjainen Internet-kysely (HARAVA):esimerkkilomakkeet eri hanketyypeille

++

(+)

Vaikutusten merkittävyyden arviointi:menetelmä, ARVI-työkalu ja ohjeisto

(+)

++

+

+

Monitavoitearviointi:soveltamisohjeita ja esimerkkejä

+

+

+

++

Hyviä käytäntöjä ympäristövaikutusten arvioinneissa: – raportti

++

++

+

Menetelmillä parannetaan arviointien kustannustehokkuutta

IMPERIAssa on tähdätty myös YVA-menettelyjen kustannustehokkuuden parantamiseen kehittämällä sekä YVA-käytäntöjä että -menetelmiä. Hankkeessa on kehitetty työkaluja, ohjeita ja malliesimerkkejä, jotka nopeuttaisivat arviointia ja raportointia.  Tällaisia ovat esimerkiksi Harava-kyselypohjat, vaikutusten merkittävyyden arviointiin laaditut asteikot ja ohjeet sekä malliesimerkit raportointiin. Vaikutusten merkittävyyden arviointia tukevia taulukoita laadittaessa käytiin läpi monia erityyppisiä YVA-hankkeita niin Suomessa kuin ulkomailla. Laaditut asteikot tarjoavat hyvän lähtökohdan hankekohtaiselle räätälöinnille, ja siten helpottavat ja nopeuttavat hankekohtaisten asteikkojen muodostamista.

Aikaisempaa suuremman huomion kiinnittäminen arviointiohjelmavaiheessa tapahtuvaan sidosryhmäyhteistyöhön, kansalaisten kuulemiseen sekä olennaisten vaikutusten ja vaihtoehtojen järjestelmälliseen tunnistamiseen lisää väistämättä työmäärää ja kustannuksia. Toisaalta onnistunut alustava merkittävyyden arviointi kohdentaa sekä selvitysten tekoa että arviointiin käytettyä työtä hankkeen kannalta tärkeimpiin vaikutuksiin, mikä voi olennaisesti pienentää kustannuksia tarpeettomien ja laajojen selvitysten jäädessä pois.

IMPERIAn pilottihankkeista saatujen kokemusten perusteella edellä mainittu työmäärän lisäys ei välttämättä ole kovin suuri suhteessa koko YVA-menettelyn työmäärään. On myös otettava huomioon, että kustannuksia voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Laajimmillaan arviointiin voidaan sisällyttää hankevastaavan, YVA-konsultin, viranomaisten, sidosryhmien ja kansalaisten prosessiin käyttämä aika. Mitä laadukkaampia YVAssa syntyvät tuotokset ovat, sitä vähemmän aikaa voidaan olettaa kuluvan esimerkiksi raporttien lukemiseen ja lausuntojen kirjoittamiseen sekä mahdollisista valituksista johtuviin viivästyksiin hankkeen toteutumisessa. Laadukkaasti tehty ympäristövaikutusten arviointi myös hyödyttää hankkeen suunnittelua tehokkaammin kuin pelkät minimivaatimukset täyttävä arviointi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että hyödyntämällä IMPERIAssa kehitettyjä menetelmiä, työkaluja sekä käytäntöjen kehittämissuosituksia koskevia raportteja voidaan parantaa ympäristöarviointien laatua ja vaikuttavuutta monin tavoin. Mikäli IMPERIAssa kehitettyjä menetelmiä ja hyviä käytäntöjä halutaan hyödyntää tehokkaasti YVA-prosessin yhteydessä, tulee tämä ottaa huomioon jo hanketarjousvaiheessa sovittavien tehtävien määrittelyssä. Tämä korostuu etenkin niiden menetelmien kohdalla, jotka laadun lisäämiseksi vaativat myös lisäresursseja.

Tarvitaan tietoa, motivaatiota ja taitoa

Uusien menetelmien soveltamisen edellytyksenä on, että asiantuntijoilla on ensinnäkin tietoa tarjolla olevista menetelmistä ja niiden soveltamismahdollisuuksista, toiseksi motivaatiota niiden hyödyntämiseen eli kykyä nähdä, että niitä hyödyntämällä voidaan saavuttaa huomattavia hyötyjä ja kolmanneksi taitoa soveltaa niitä oikein. Kaikkien näiden tekijöiden toteutumista voidaan edesauttaa koulutuksella. Konsulteille ja viranomaisille järjestettyjen tilaisuuksien lisäksi IMPERIAlaiset ovat toiminet kouluttajina Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kursseilla.

Hankkeessa laaditut raportit, ohjeet ja työkalut löytyvät IMPERIA-hankkeen sivuilta (http://imperia.jyu.fi/) marraskuusta 2015 lähtien. Hankkeen tuloksia esitellään ja YVAn kehittämisestä yleisemminkin keskustellaan SYKEssä maanantaina 9.11.2015 järjestettävässä päätösseminaarissa. Tilaisuuteen voi ilmoittautua IMPERIAn etusivulla olevan linkin kautta.

Kaiken takana osaava hankeryhmä

IMPERIA toteutettiin tiiviissä yhteistyössä SYKEn, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston Thule-instituutin, Ramboll Finland Oy:n ja SITO Oy:n kanssa. Hanke ei olisi onnistunut saavuttamaan tavoitteitaan ilman osaavaa ja monialaista projektiryhmää, jossa yhdistyivät vankka käytännön YVA-kokemus, metodiosaaminen ja palava halu parantaa käytäntöjä. Hankkeen rahoituksesta vastasivat EU, YM ja MMM sekä hankeosapuolet.

Lopuksi haluan lausua lämpimät kiitokset kaikille, jotka osallistumisellaan hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin ovat myötävaikuttaneet hankkeen onnistumiseen sekä niille, jotka ovat antaneet rohkaisevaa ja kannustavaa palautetta hankkeen eri vaiheissa. On ollut erittäin mielekästä johtaa hanketta, jolle on ollut selvästikin tarvetta ja jonka tuloksilla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä.