Yva ry:n antamat lausunnot vuosina 2017-2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta, 2017

Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta, 2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, 2018

Vastaukset kysymyksiin liittyen paikkatietoalan riippumattoman yhteistyöelimen GeoForumin perustamiseksi, 2019

Lausunto hallituksen esitykseen laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta, 2019

YVA-päivä 26.3.2020 PERUTTU KORONAEPIDEMIAN VUOKSI!

Julkaisethan YVA-päivästä somessa häshtägillä #yvapäivä. Twitterissä tägin lisäksi @YVAryfi.

Aika: Torstai 26.3.2020 klo 8.30 – 18.00

Paikka: Helsingin keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4)

Järjestäjä: Yva ry

Kohderyhmä: Hankkeista vastaavat, konsultit, kaavoittajat, ympäristöviranomaiset, alan tutkijat ja kansalaisjärjestöt

Ilmoittautuminen: 13.3.2020 mennessä Yva ry:n sivuilla
www.yvary.fi/yva-paivat/ olevan ilmoittautumislinkin kautta

Lisätietoja: Mattias Järvinen, m.jarvinen@wpd.fi, Puh. 0503120295

Hinta ja maksuohjeet: 220 € (sis. alv 24 %). Hinta sisältää ohjelmaan sisältyvät kahvit, lounaan ja vuorovaikutustilaisuuden. Osallistumismaksu maksetaan 16.3.2020 mennessä. Maksuohjeet löytyvät Yva ry:n nettisivuilta: www.yvary.fi/yva-paivat-ilmoittautuminen

Peruutusehdot: Peruutukset 13.3.2020 mennessä timo.huhtinen@iki.fi. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista joudumme perimään 50 % hinnasta ja peruuttamattomista täyden hinnan.

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit
9.00 YVA-päivän avaus, Yva ry:n puheenjohtaja Erkki Ikäheimo
Itämeren suurhankkeet
9.10 Merellisten toimialojen tulevaisuusvisiot ja niiden ympäristövaikutusten arviointi Suomen merialuesuunnitteluprosessissa
Mari Pohja-Mykrä, merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori, Varsinais-Suomen liitto
9.30 Kommenttipuheenvuoro
Anni Mikkonen, toimitusjohtaja, Suomen Tuulivoimayhdistys
9.40 Merituulivoimahankkeiden YVA-menettely ja luvitus – haasteet ja sujuvoittamisen tarpeet
Sami Kuitunen, johtaja, EPV tuulivoima
10.00 Kommenttipuheenvuoro: Luvitus oikeudellisesta näkökulmasta Ari Ekroos, professori, Aalto yliopisto
10.15 Kahvitauko
10.40 Estonian EIA procedure
Hendrik Puhkim, puheenjohtaja, Viron YVA-yhdistys
11.05 Finest Bay Area -tunnelihanke Suomen ja Viron välisen kahdenvälisen sopimuksen mukaisen YVA-menettelyn näkökulmasta
Peter Vesterbacka, liikemies sekä Karoliina Jaatinen, johtava asiantuntija, AFRY Finland Oy
11.30 YVA-palkinnon jako
Kirsi Lehtinen, Yva ry:n palkintoraati
12.00 Lounas (Yva ry:n vuosikokous)
Biojalostamot, metsäresurssit ja niiden arviointi
13.00 Metsien käytön sääntely ilmastonmuutoksen näkökulmasta Janne Hukkinen, professori, Helsingin yliopisto
13.25 Metsien nielukapasiteetti ja niiden arviointi
Tuomo Kalliokoski, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto, ilmakehätieteiden keskus
13.45 Boreal Bioref   ̶  Kemijärven biojalostamon YVA
Heikki Nivala, toimitusjohtaja, Boreal Bioref
14.05 Kommenttipuheenvuoro: Hanke-YVA metsien kestävän hyödyntämisen työkaluna
Hanna Aho, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto
14.15 Kahvitauko
Ajankohtaiset asiat ja projektit
14.45 Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA
Elina Wikström, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy sekä Tiina Ronkainen, asiantuntija, Sitowise Oy
15.00 Lakiuudistus julkisesta kuulemisesta
Essi Römpötti, asiantuntija, Ympäristöministeriö
  Päätöspuheenvuoro
15.15 Ympäristömme haasteet ja tulevaisuus
Esko Valtaoja, tähtitieteen emeritusprofessori, Turun yliopisto
  Epävirallinen osuus
16.00 Vuorovaikutusta ja virvokkeita
18.00 Hyvää illanjatkoa

YVA-päivä 26.3.2020

YVA-päivän ajankohdaksi vuonna 2020 on päätetty torstai 26.3.2020. Merkitse päivä jo nyt kalenteriisi! Lisätietoja päivästä julkaistaan myöhemmin.

Pikkujoulut 30.11.2019 Tallinnassa

Tänä vuonna (2019) Yva ry:n pikkujoulut järjestetään yhdessä Viron YVA-yhdistyksen KeMÜ:n kanssa Tallinnassa lauantaina 30.11.2019. Lähtö Helsingistä on 10.30. Paluulaiva lähtee Tallinnasta 22.30. Halukkaat voivat myös yöpyä Tallinnassa ja palata sunnuntaina. Tästä aikataulusta voimme sopia myöhemmin.

Pääteema pikkujoulun vieton lisäksi on FinEst Bay-hanke (tunneli Suomenlahden ali Espoosta Tallinnaan) ja sen YVA. Matkalle tulee mukaan FinEst Bay:n YVA-hankkeen projektipäällikkö Karoliina Jaatinen ÅF Pöyryltä kertomaan ja keskustelemaan hankkeesta. 

Pikkujouluohjelmaa vielä tarkennetaan. Jos sinulla on asiaan liittyen ehdotuksia, lähetä ehdotuksesi viimeistään sunnuntaina 20.10.2019 Yva ry:n puheenjohtajalle: erkki.ikaheimo@gmail.com.Yva ry osallistuu matkan kustannuksiin – painottuen korvaamaan opiskelijoiden kustannuksia. Tästä lisää tietoa myöhemmin.

Laita ”Yva ry:n pikkujoulut Tallinnassa” -merkintä kalenteriisi jo nyt. Lisää tietoa ohjelmasta ja ilmoittautumisesta sekä ilmoittautumislinkki lähetetään lähempänä tapahtumaa.

Vuoden 2019 parhaat vaikutusarvioinnit palkittiin YVA-päivillä

Yva ry palkitsee vuosittain ansiokkaita vaikutusarviointeja. Tänä vuonna palkinnot jaettiin YVA-päivillä Helsingissä 21.3.2019. Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on estää ja vähentää hankkeista, suunnitelmista ja ohjelmista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Hyvä YVA –palkinto myönnettiin Caruna Oy:lle Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arvioinnista ja Hyvä SOVA –palkinnon sai Nokian kaupunki Koukkujärven jätevedenpuhdistamon ja jätteenkäsittelykeskuksen asemakaavan vaikutusten arvioinnista. Henkilökohtaisen tunnustuspalkinnon sai neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio ympäristöministeriöstä.

Hyvä YVA –palkinto

Hyvä YVA –palkinto myönnettiin Caruna Oy:lle Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohdon YVA-menettelystä.

Arviointimenettelyssä on tunnistettu hankkeen kannalta keskeiset ja merkittävät ympäristövaikutukset. Vaikutusten selvittämisen perusteeksi on hankittu riittävät tiedot ympäristön nykytilasta ja tarkasteltavasta vaikutusalueesta.

Ympäristövaikutuksen arviointiselostuksessa on huomioitu varsin kattavasti vaikutukset maankäyttöön, luonnonoloihin ja ihmisten elinoloihin. Arviointiselostus on selkeä ja antaa vastaukset YVA-arvioinnin aikana tulleisiin kysymyksiin. Myös pysyväisvaikutukset luontoon ja luonnonsuojelualueisiin on selvitetty riittävästi. Johtolinjaan kuului maisemallisesti tärkeitä alueita, joihin kohdistuvat vaikutukset on selvitetty erinomaisesti.

Erityismaininnan ansaitsee arviointimenettelyn aikainen dynaaminen suunnittelu. YVA-menettelyn aikana saatujen palautteiden ja tehtyjen selvitysten perusteella molempia vaihtoehtoisia reittejä on kehitetty. Linjauksia kehitettäessä on huomioitu mm. kiinteistörajat, liito-oravan elinympäristö, etäisyys asuinrakennuksista, näkyvyys maisemassa ja olemassa olevan voimajohto sekä tieinfran hyödyntäminen.

Voimajohtoreitin valinta on aina monen tekijän kompromissi. Reittien esisuunnittelussa on pyritty huomioimaan tekijöitä mahdollisimman tasapuolisesti.

Myös yhteysviranomainen on ollut arviointiin tyytyväinen. Lausunnossa mainitaan, että arviointiselostus on selkeä ja havainnollistava ja se antaa riittävän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista.

Palkitun YVA-menettelyn hankevastaava on ollut Caruna Oy, YVA-konsultti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja yhteysviranomainen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hyvä YVA -palkinnon ottivat YVA-päivässä vastaan Jori Tervo (Caruna Oy), Suvi Järvinen (FCG Finland Oy), Mattias Järvinen (evp. FCG Finland Oy) ja yhteysviranomainen Jutta Lillberg-Puskala (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus).

Hyvä SOVA-palkinto

Hyvä-SOVA -palkinto myönnettiin Nokian kaupungille. Nokian kaupungin Koukkujärven jätevedenpuhdistamon ja jätteenkäsittelylaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutos on sovitettu erinomaisesti Koukkujärven bioratkaisuhankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kanssa.

Menettely on ollut esimerkki siitä, miten kaksi hallinnollista menettelyä, asemakaavoitus ja YVA-prosessi on ollut mahdollista sovittaa yhteen siten, että kuulemiset ja yleisötilaisuudet on järjestetty samanaikaisesti. Tästä on nykyään säädetty myös 5.5.2017 voimaan tulleessa laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä.

Nokian tapauksessa yhteensovittamisesta sovittiin asemakaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa helmikuussa 2016, yhteinen yleisötilaisuus oli saman vuoden syksyllä. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja Koukkujärven bioratkaisun arviointiohjelma olivat sen jälkeen samanaikaisesti nähtävillä.

Varsinainen asemakaavaehdotus on laadittu YVA-selostuksesta saadun yhteysviranomaisen lausunnon jälkeen, jolloin on voitu hyödyntää vaikutusten arvioinnissa tehtyjä selvityksiä. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on tuottanut näin ajoitettuna myös asemakaavaan tarvittavan selvitysaineiston.

Yhteensovittaminen sopii hyvin yhdyskuntahuollon kannalta tärkeisiin hankkeisiin. Menettelyn keskeinen merkitys on ollut siinä, että asemakaavan kaavoitusvaiheessa saatiin merkittävää tietoa hankkeen vaikutuksista ja asukkaille voitiin antaa vastauksia asialliseen tietoon perustuen. Osallisten kannalta tärkeimmät keskustelut käytiin asemakaavan aloitusvaiheessa, jolloin oli jo tietoa hankkeen vaikutuksista. Lisääntynyt tieto hankeen vaikutuksista johti lopulta siihen, että asemakaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia eikä asemakaavasta valitettu.

Palkitun SOVA -menettelyn asemakaavan on laatinut Nokian kaupunki, hankkeesta vastaavat ovat olleet Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Nokian Vesi Oy, konsulttina Pöyry Finland Oy. Kaavaohjauksesta vastaava alueellinen viranomainen ja yhteysviranomainen on ollut Pirkanmaan ELY -keskus.

Hyvä SOVA -palkinnon ottivat YVA-päivässä vastaan Hannu Eerikäinen (Nokian kaupunki), Leena Ivalo (Pirkanmaan ELY-keskus), Ilkka Laukkanen (Nokian Vesi Oy) ja Satu Lyyra (Pöyry Finland Oy).

Henkilökohtainen tunnustuspalkinto Seija Rantakalliolle

Henkilökohtainen tunnustuspalkinto myönnetään vuonna 2019 Seija Rantakalliolle, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti ympäristöministeriössä YVA-lainsäädännön ja sen soveltamisen kehittäjänä niin Suomessa kuin kansainvälisissä yhteyksissä.

Seija Rantakallio on työskennellyt ympäristöministeriössä vuodesta 1996. Hän vastaa ministeriössä YVA-lainsäädännön kehittämisestä ja toimeenpanosta, alueellisten ympäristöviranomaisten ohjauksesta sekä Suomen asemoinnista EU:ssa Espoon sopimuksen toteuttamisessa. Hän on toiminut Espoon sopimusta toteuttavan toimenpanokomitean puheenjohtajana ja on tällä hetkellä jäsenenä sopimuksen johtokunnassa. Lisäksi hän on Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Suomen ja Viron kahdenvälisessä YVA-komissiossa. Hän on toiminut aktiivisesti myös pohjoismaisessa ja arktisessa yhteistyössä.

Ennen siirtymistään ympäristöministeriöön Seija Rantakallio työskenteli Tiehallinnossa ollen mukana hankkeissa, joissa ensimmäisinä toteutettiin uutta YVA-lakia. Hän on myös Tiehallinnon uraauurtavan YVA-ohjeistuksen kirjoittaja.

Seija Rantakallion panos on ollut keskeinen vuonna 2017 voimaan tulleen YVA-lain aikaansaamisessa sekä hankeluettelon päivittämisessä 2019. Työtoverit tuntevat Seijan asialleen omistautuneena, tarkkasilmäisenä ja tinkimättömänä työskentelijänä, jonka kanssa yhteistyö on sujuvaa, iloisuuden sävyttämää ja tuloksellista.

Henkilökohtaisen tunnustuspalkinnon sai YVA-päivässä Seija Rantakallio (ympäristöministeriö).

Lisätietoja:

Yva ry, palkintoraadin pj Antti Puhalainen, puh 040 778 9905

YVA-menettelyjen osalta hankevastaavan ja muiden osapuolien yhteyshenkilöt yhteystietoineen löytyvät hankesivulta http://www.ymparisto.fi/seinajokijurvavoimajohtoYVA  ja Nokian kaupungin kotisivuilta.

OPINTORETKI INKOOSEEN PERJANTAINA 22.3.2019 KLO 9-15

Yva ry järjestää pe 22.3.2019 opintoretken Inkooseen syväsataman alueelle, jossa tutustumme Baltic Connector -kaasuputkihankkeeseen ja sen YVAan. Lisäksi käymme läpi Ruduksen kiviaineshanketta ja sen vuonna 2015 valmistunutta YVAa sekä Fortumin purettavan hiilivoimalan alueelle suunniteltavaa uutta maankäyttöä. Bussimatka alkaa klo 9.00 Helsingin keskustasta Kiasman edestä, ja samaan paikkaan palataan klo 15 mennessä. Bussimatka on osallistujille ilmainen. Matkan aikana nautitaan omakustanteinen lounas Inkoon keskustassa. Mukaan pääsevät 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta. 

Ilmoittaudu retkelle seuraavasta linkistä. https://goo.gl/forms/5sILCdy8oZXGGJYz1