Pikkujoulu- ja webinaarikutsu

Yva ry:n pikkujoulua vietetään ke 30.11.2022 klo 17 Ilmatar Energy Oy:n päätoimistolla, osoitteessa Unioninkatu 30, Helsinki. Ilmoittaudu pikkujouluun 23.11. mennessä seuraavasta linkistä: https://forms.gle/2aiCExmgkb7mEqz16

Pikkujoulun alussa Ilmattaren toimitusjohtaja, Juha Sarsama, pitää esityksen yhtiön toiminnasta ja näkymistä. Illan tarjonnassa on syötävää, juotavaa ja vapaata seurustelua sekä ohjelmaa.

Ilmattaren päätoimisto on kuudennessa kerroksessa osoitteessa Unioninkatu 30. Porttikongin summeria painamalla avaamme sinulle oven. Mikäli et pääse sisälle, soita illan isännälle Timo Laitiselle (Ilmatar, puh. 040 5505500).

Ennen pikkujoulua pidetään klo 14-16 vuoden viimeinen webinaari, jota lähetetään Teams:n kautta Ilmattaren neuvottelutilasta. Aiheena on ”Challenges in participation in EIAs; A comparison of experiences from Finland and Estonia”. Webinaari järjestetään yhteistyössä Viron YVA-yhdistyksen kanssa ja pidetään kokonaan englanniksi. Ilmoittautumiset webinaariin maarit.korhonen@afry.com.

Pikkujoulut ja webinaari on maksuton Yva ry.:n jäsenille.

Tervetuloa!

Yva ry webinaari 7.9. klo 13.30-16

Yva ry.:n webinaarisarja jatkuu keskiviikkona 7.9., kun Itä-Suomen yliopiston professorit Lasse Peltonen, Ismo Pölönen ja Rauno Sairinen esittelevät Core-hankkeen (www.collaboration.fi, 2017-2022) antia ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin näkökulmasta.

Yhteistoiminnallisuus YVAssaMiten yhteistoiminnallisella YVAlla voidaan vastata paremmin kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusodotuksiin ja hankesuunnittelun laatuun? Jalkautuminen käytäntöön ja työkaluja tekemiseen.

Webinaarissa esitellään strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Core-hankkeen (www.collaboration.fi, 2017-2022) antia ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin näkökulmasta. Hankkeen tutkijat kertovat, miten eri toimijoiden yhteistoimintaan perustuvilla keinoilla voidaan tukea laadukkaiden ja laajasti hyväksyttyjen suunnitteluratkaisujen löytämistä sekä sosiaalisten ja ympäristöllisten hankeriskien hallintaa. Aihetta lähestytään esimerkkien kautta.

Ilmoittaudu mukaan: maarit.korhonen@vahanen.com

Yva ry:n webinaari 3.5. klo 14-16: ”Sosiaalisten vaikutusten arviointi suomalaisen YVA:n ja kansainvälisten rahoituslaitosten näkökulmasta” ja Yva ry:n vuosikokous klo 16-16.30.

Teema: Sosiaalisten vaikutusten arviointi suomalaisen YVA:n ja kansainvälisen rahoituslaitoksen näkökulmasta

OHJELMA:

  • Tilaisuuden avaus ja moderointi – Yva ry.
  • Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tausta, kehitys ja nykytila suomalaisen YVA:n näkökulmasta – professori Rauno Sairinen Itä-Suomen yliopisto
  • Rahoituslaitosten kriteerit ja tavoitteet sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa – Seela Sinisalo, Head of ESG, United Bankers
  • Kommenttipuheenvuoro: SVA-kokemuksia ja kehittämisajatuksia – Anne Vehmas, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy
  • Keskustelua
  • ilmoittaudu sähköpostilla osoitteeseen: maarit.korhonen@vahanen.com

Tilaisuus nauhoitetaan.

Ilmoittautuminen ajankohtaiswebinaarin ja tiedustelu: ilmoittaudu sähköpostilla osoitteeseen: maarit.korhonen@vahanen.com. Tilaisuuteen kutsutaan julkisella e-kalenteri/teams-kutsulla. Tilaisuus on yhdistyksen jäsenille maksuton. Ei-jäsenet voivat osallistua yhteen luentosarjan tilaisuuteen tutustumismielessä.

YVA ry:n vuosikokous webinaarin jälkeen klo 16.00-16.30

Kokouksen asialista:

1.  Kokouksen avaus.

2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.  Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

5.  Esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös.

6.  Esitetään tilintarkastajien kertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

7.  Vahvistetaan tilivuoden toimintasuunnitelma ja hyväksytään talousarvio.

8.  Vahvistetaan tilivuoden jäsenmaksut.

9.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä vähintään 2 tai enintään 8 hallituksen muuta jäsentä.

10.  Valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

11.  Kokouksen päättäminen

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen viimeistään 02.05.2022 seuraavan linkin kautta: https://forms.gle/dWVS8YYnsEbCpQB37. Kokousmateriaali lähetetään osallistujille erikseen ennen kokousta.

Voit ilmoittautuessasi myös kertoa, jos olet kiinnostunut osallistumaan Yva ry:n hallituksen toimintaan tai tehtävään yhdistyksen toimihenkilönä. Nykyinen hallitus ja toimihenkilöt ovat esiteltynä Yva ry:n kotisivuilla: http://www.yvary.fi/yhdistys/  

Lämpimästi tervetuloa!

Mattias Järvinen
Yva ry:n puheenjohtaja

YVA ry:n lausunto KRL-ehdotuksesta

Yva ry kommentoi lakiesitystä yhdistyksen toimialan näkökulmasta, eli yhdistyksen lausunto keskittyy vaikutusarviointiin. Yhdistys haluaa tuoda esiin muutamia yleisiä seikkoja lakiesitystä koskien, jonka lisäksi yhdistyksellä on muutamia tarkempia, pykäläkohtaisia kommentteja.

YLEISTÄ LAKIESITYKSESTÄ

Yva ry katsoo, että lakiesityksessä ehdotetut vaikutusten arvioinnin säädökset ovat kehittyneet hyvään suuntaan. Määritelmiä ja luetteloita on tarkistettu, mikä on hyvä asia. Yva ry pitää tärkeänä, että EU:n SOVA-direktiiviä (2001/42/EY) sovelletaan kaavojen vaikutusarviointiin täysipainoisesti KRL-ehdotuksessa. Erityisesti vaikutuskohteiden määrittelyssä on noudatettava SOVA-direktiiviä. Hankkeiden vaikutusten arvioinnin yhdistäminen kaavoitusprosessin mukaiseen vaikutusten arviointiin on eri asia. Tällöin on noudatettava samanaikaisesti kahta eri direktiiviä.

Yva ry on ilahtunut siitä, että vaikutusten arviointi maankäytön suunnittelussa on selkeästi rajattu todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin ja tätä termiä on käytetty johdonmukaisesti KRL-ehdotuksessa. Nykyisessä MRL käytetään kahta termiä ”kaavan merkittävät vaikutukset arvioiva suunnittelu” ja ”tarpeellisessa määrin selvitettävä ympäristövaikutukset”, jotka eivät selkeästi ohjaa keskittymään todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin. KRL-ehdotuksen termi ”todennäköisesti merkittävät vaikutukset” vastaa SOVA-direktiiviä.

Yhdistys pitää tärkeänä, että vaikutusarviointi suunnataan niihin vaikutuksiin, jotka juuri kyseisessä tapauksessa ovat todellisuudessa todennäköisesti merkittäviä. Kun arvioinnissa keskitytään merkittäviin vaikutuksiin, voidaan niiden arviointiin panostaa kunnolla, ja vältytään tuhlaamasta resursseja pikkuasioihin. Yhdistyksen näkemyksen mukaan vaikutusarviointilainsäädäntöä ylipäätään olisi syytä kehittää siihen suuntaan, että merkittävien vaikutusten tunnistaminen ja arvioinnin suuntaaminen niiden pohjalta, on arvioinnin keskeinen vaihe. Vaikutusarvioinnin yhteydessä olisi aina syytä esittää, miten ja miksi juuri nämä vaikutuskokonaisuudet ovat todennäköisesti merkittäviä ja ne siis arvioidaan.  KRL-ehdotuksen käyttämä ilmaus todennäköisesti merkittävien vaikutusten arvioinnista on huomattava askel oikeaan suutaan. Lakiehdotuksen perusteluissa voisi asiaa avata laajemminkin ja opastaa vaikutusarvioiden tekijöitä arvioinnin suuntaamiseen.

Yva ry pitää hyvänä lakiesityksessä ehdotettuja parannuksia saamelaisten huomioimiseen alkuperäiskansana. Saamelaiskäräjien pitäminen osallisena asioissa, jotka voivat vaikuttaa saamelaisten kulttuuriin tai perinteiseen elämäntapaan, on perusteltua ja tärkeää.

Yhdistys kannattaa lakiehdotuksen tavoitetta parantaa sääntelyn vaikuttavuutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Alueiden käytön suunnittelu on keskeinen työkalu kummankin tavoitteen osalta. Yhdistys toteaa, että aiheen ympärillä on jo tapahtunut kehitystä ja mm. opasaineistoa on laadittu, mutta ilmastoasioiden täysipainoinen huomioiminen suunnittelussa edellyttää vielä lisää sekä ohjausta että käytäntöjen kehitystyötä.

Lakiesityksen eri ehdotuksista seuraa uudenlaisia vaatimuksia vaikutusarvioinnille eri kaavatasoilla ja muissa menettelyissä. Yhdistys muistuttaa, että laadukas vaikutusarviointi vaatii hyvin monipuolista osaamista ja tietoa sekä riittävästi aikaa. Yhdistys kehottaa varmistamaan, että vaikutusarviointien tekemiseen on käytettävissä tosiasiallisesti riittävät resurssit.

Yhdistys kiinnittää huomiota siihen, että lakiehdotuksen vaikutusarviointi vaikuttaa kevyeltä huomioon ottaen esitettyjen muutosten merkittävyys ja laajuus. Uudistuksen kokonaisvaikutuksia, tai sen yhteisvaikutuksia samaan aikaan valmistelussa olevien muiden lainsäädäntömuutosten kanssa ei ole arvioitu. Keskeisiä yhteisvaikutusten osalta huomioitavia lakimuutoshankkeita ovat mm. luonnonsuojelulain, kaivoslain ja ilmastolain uudistus. Ehdotetun lain yhteensovittaminen muuhun lainsäädäntöön, kuten liikennejärjestelmän suunnitteluun, on vajavaista.

PYKÄLÄKOHTAISET KOMMENTIT

KRL 1 §

Pykälä 1 kuvaa kaavoitus- ja rakentamislain tavoitteet.

Yhdistys pitää esitettyjä tavoitteina hyvinä ja kannatettavina ja toteaa, että vaikutusten huolellinen tunnistaminen ja arviointi on keskeisessä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa.

KLR 51 § ja 83 §

KRL-ehdotuksessa on esitetty uutta suunnittelutasoa: suurten kaupunkiseutujen kaupunkiseutusuunnitelmaa. Tämän lisäksi lakiehdotukseen sisältyy v 2016 MRL lisätty aluevesien ja talousvyöhykkeen merialuesuunnitelma. Suunnitelmat eivät ole kaavoja, vaan muita suunnitelmia, ja siksi pitää aina tarkistaa, kun säädetään jotain kaavoja koskevaa, koskisivatko säädökset myös kaupunkiseutusuunnitelmaa ja merialuesuunnitelmaa.

KRL 51 §

Lakiehdotuksessa asetettu kaavoille sisältö- ja prosessivaatimuksia. KRL-ehdotuksen 51 §:n mukaan kaupunkiseutusuunnitelmaa laadittaessa on sovellettava luvun 12 (Vaikutusten arviointi kaavoituksessa) säädöksiä sekä osaa luvun 11 (Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoituksessa) säädöksistä, mutta ei kuitenkaan kaikkia. Esityksen mukaan kaupunkiseutusuunnitelmaan ei tarvitsisi soveltaa 66 § (Osallistuminen ja vaikuttaminen kaavan valmisteluvaiheessa), 68 § (Tiedottaminen kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta) ja 69 § (Ilmoittaminen kaavan hyväksymisestä).

Vaikka kaupunkiseutusuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen, sillä on tarkoitus olla ohjausvaikutus. Lakiesityksen perusteluiden mukaan kaupunkiseutusuunnitelman ottamisella lakiin pyritään mm. kaupunkiseudun tasolla tehtävän strategisen suunnittelun avoimuuden lisäämiseen. Kaupunkiseutusuunnitelmaa laadittaessa on panostettava myös sen valmisteluvaiheen osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä tiedottamiseen, sillä valmisteluvaiheessa sidotaan merkittävä osa suunnitelman todennäköisesti merkittävistä vaikutuksista. Tältä osin 51 §:n 1 momentin viimeistä virkettä on syytä täydentää seuraavasti:

Tämän lisäksi kaupunkiseutusuunnitelmaa laadittaessa noudatetaan, mitä tämän lain 64-71 §:ssä säädetään.

KRL 83 §

Merialuesuunnitelmaa koskevassa pykälässä ei ole ehdotuksessa lainkaan yhteyttä vaikutusten arviointiin. Koska kyseessä ei ole tavanomainen kaava, vaan hieman toisenlainen suunnitelma,  niin luontevaa olisi, että tämä suunnittelumuoto olisi analoginen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden valmistelun kanssa. Pykälää tulisi täydentää seuraavalla lauseella:

Merialuesuunnitelmaa valmisteltaessa on niiden ympäristö- ja muut vaikutukset selvitettävä ja arvioitava siten kuin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa laissa (200/2005) säädetään.

KRL 70 §

Pykälässä on selkeästi sanottu, että kaavan on perustuttava kaavan todennäköisesti merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämään tarpeelliseen tietoon ja selvityksiin ja että kaavaa laadittaessa on selvitettävä̈ suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävät vaikutukset kaavan vaikutusalueelta. Yhdistys pitää muotoilua hyvänä. Tämä ilmaisu vastaa SOVA-direktiiviä. Yhdistys korostaa, että keskittymisen todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin tulee ymmärtää kaavoituksessa niin, että tarkoitus ei ole todellakaan selvittää kaikkia vaikutuksia. Tämä vaatii osaamista luokitella vaikutukset todennäköisesti merkittäviin ja vähäisempiin vaikutuksiin, jotta resursseja ei suunnata turhaan arviointityöhön.

Hankekaavoituksen kohdalla myös viittaus YVA-lakiin ja yhteysviranomaisen rooliin kaavaprosessissa on hyvä.

Lain perusteluissa todetaan, että vaikutuksiin sisältyisi edelleen laaja ympäristökäsite, joka käsittää̈ ekologisten ja luontoon liittyvien vaikutusten lisäksi myös yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Varsinaisesti pykälästä tämä laaja ympäristökäsite ei tule ilmi, jolloin eri toimijoilla voi olla eri käsitys, mitä ympäristöllä tarkoitetaan. Pykälän 2 momenttia voisi täydentää esimerkiksi seuraavasti:

Kaavaa laadittaessa on selvitettävä̈ suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävät vaikutukset mm. ekologiset, luontoon liittyvät, yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset kaavan vaikutusalueelta.

KRL 71 §

Pykälässä on lueteltu vaikutusten kohteet ja pykälä avaa laajemmin ympäristökäsitettä. Vaikutuskohteet vastaavat pitkälti SOVA-direktiiviä, mutta eivät aivan täysin. Ongelmana on SOVA-direktiivin yleisluontoinen tehtävä palvella kaikkia julkisen sektorin laatimia strategisia asiakirjoja ja suunnitelmia hyvin eri aloilla, kansalliselta paikalliselle tasolle. SOVA-direktiivin liitteen I kohdassa f on lueteltu todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutusten kohteita. Luettelo ei ole tietenkään kattava, vaan kyseessä oleva suunnitelma- ja ohjelmatyyppi määrää tarkemmin todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutuskohteet. Eräs ko. luettelossa mainittu kohde on vaikutukset aineelliseen omaisuuteen, jota ei ole KRL:ssa mainittu, vaikka kaavoituksella voi olla merkittäviäkin vaikutuksia asukkaiden, yritysten tai julkisyhteisöjen kiinteään omaisuuteen.

Lisäksi kaavoituksessakin tulisi arvioida eri vaikutuskohteille aiheutuvien vaikutusten vuorovaikutusta, YVA-lain 2 §:n periaatteetta vastaavasti. Kaavoituksessa pyritään sovittamaan yhteen eri tavoitteita ja näkemyksiä, ja niiden välillä voi olla erisuuntaisia todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia, joiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet on syytä tunnistaa.

Tältä osin muuten erinomaista todennäköisesti merkittävien välittömien ja välillisten vaikutusten luetteloa on yhdistyksen näkemyksen mukaan syytä täydentää seuraavasti.

8) aineelliseen omaisuuteen.

9) 1-8 alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

KRL 64 § Ehdotettu 64 § kuvaa yleiset periaatteet osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämiselle. Tämän jälkeen erikseen eri vaiheiden vuorovaikutuksesta on tarkemmat pykälät. Yhdistyksen näkemyksen mukaan rakenne on selkeä ja toimiva.

Vuoden Hyvä YVA-palkinto Järvilinjan vahvistamishankkeelle 400+110kV ja henkilökohtainen tunnustuspalkinto Joonas Hokkaselle

LEHDISTÖTIEDOTE 17.3.2022
Julkaisuvapaa 17.3.2022 kello 16


Yva ry myöntää vuoden 2022 Hyvä YVA-palkinnon Järvilinjan vahvistamishankkeen (Vaala-Joroinen 400+110 kV) ympäristövaikutusten arvioinnille. Hankkeesta vastaavana menettelyssä toimi Fingrid Oyj, YVA-konsulttina AFRY Finland Oy ja yhteysviranomaisena Pohjois-Savon ELY-keskus.

Yva ry myöntää vuosittain Hyvä YVA-palkinnon vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliselle ja ansiokkaalle menettelylle. Nyt palkittavassa menettelyssä hankkeen ja sen vaikutusten kuvaus ja havainnollistaminen on toteutettu kattavasti. Arvioinnin lähtökohtaa voidaan pitää haastavana tarkasteltavan voimajohtohankkeen ulottuessa 12 kunnan alueelle ja ollen noin 291 kilometriä pitkä. Laajasta vaikutusalueesta huolimatta YVA-aineisto on selkeästi ja lukijaystävällisesti toteutettu sisältäen runsaasti karttamateriaalia ja erillisselvityksiä, sekä mahdollisuuden käyttää myös sähköisiä
työkaluja. Erityisesti paikallisen tason vaikutukset ovat helposti lukijan todettavissa.

Järvilinjan vahvistamishankkeessa vaikutusten merkittävyyden arviointia on kehitetty hyödyntämällä hanketyypistä saatuja käytännön kokemuksia. Arvioinnin etenemistä voi seurata käytettyjen kriteerien avulla ja yleistajuiset tiivistelmät rytmittävät tekstiä. Voimajohtohanketta on havainnollistettu mm. sähköisillä karttajärjestelmillä ja pilotoimalla 3D-havainnollistamista. Uusi pilotointi on myös perinneympäristöjen tunnistaminen YVA-menettelyn yhteydessä ja kannustaminen näiden luonto- ja
maisemakohteiden hoitoon. Hankkeessa on myös sovellettu toimijan ansiokasta toimintatapaa arvokkaiden ympäristökohteiden huomioon ottamiseksi voimajohdon suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon aikana mm. ohjeistavin kohdekortein.

Järvilinjan vahvistamishankkeen tiedottamiseen ja vuorovaikutuksen syntymiseen on paneuduttu erityisen huolella. Kokoontumisrajoitusten voimassaoloaikana on hyödynnetty runsaasti ja monipuolisesti eri tapoja osallisten tavoittamiseen ja menettelyyn osallistumiseen.

YVA-aineistoon voi tutustua osoitteessa http://www.ymparisto.fi/fingridjarvilinjaYVA

Yva ry myöntää henkilökohtaisen tunnustuspalkinnon FT, Dos. Joonas Hokkaselle ympäristövaikutusten arvioinnin hyväksi tehdystä työstä. Hokkanen on erittäin pitkän linjan vaikutusten arvioinnin osaaja – voidaan sanoa, että yksi YVA-kentän pioneereista. Hän on työurallaan johtanut yli 100 hanketason YVA-arviointia. Hänen vastuullaan ollut YVA-menettely on palkittu Hyvä YVA-palkinnolla kolmesti.

Hokkasen työote on utelias ja innovatiivinen: Käytännön YVA-menettelyiden lisäksi hän on antanut panoksensa lukuisiin vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin liittyviin kehittämistöihin. Hokkanen on kehittänyt maailmanlaajuisestikin käyttöönotettuja ympäristösuunnittelun ja julkisen päätöksenteon optimointi-, tuki- ja ohjausmenetelmiä, jotka on toteutettu laajassa yhteistyössä julkisen ja yksityisen
sektorin kanssa. Lisäksi hän on kehittänyt suomalaisen hallinnon käyttöön erityisesti ohjelmatason vaikutusten arviointiin soveltuvia menetelmiä.

Yva ry
Yva ry on vuonna 1994 perustettu yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimivien kesken. Se edistää osallistuvaa ja eri arvot esille tuovaa suunnittelua. Yhdistyksen keskeisiä toimintamuotoja ovat YVA-alan vuotuisen päätapahtuman YVA-päivän järjestäminen sekä vuoden Hyvä YVA- ja Hyvä SOVA -palkintojen myöntäminen. Lisätietoja yhdistyksestä ja sen toiminnasta http://www.yvary.fi Lisätietoja Hyvä YVA ja Hyvä SOVA -palkinnoista (palkintosäännöt ja aiemmat palkitut) http://www.yvary.fi/yva-palkinto/

Lisätietoja:
Yva ry, palkintoraadin pj. Kirsi Lehtinen, puh. 040 722 4104

Tiedotteen pdf-versioon tästä.

YVA-päivä 17.3.2022

Aika: Torstai 17.3.2022 klo 9.00 – 16.00

Paikka: Tilaisuus järjestetään kokonaan etäyhteyksin Zoom-alustan kautta

Järjestäjä: Yva ry

Kohderyhmä: Hankkeista vastaavat, konsultit, kaavoittajat, ympäristöviranomaiset, alan tutkijat ja kansalaisjärjestöt

Ilmoittautuminen: 8.3.2022 mennessä tämän linkin kautta

Lisätietoja: Mattias Järvinen, matjarvi@gmail.com, Puh. 050 312 0295

Hinta ja maksuohjeet: 180 € (sis. alv 24 %).
Hinta sisältää virtuaalisen osallistumisen tilaisuuteen. Osallistumismaksu maksetaan 10.3.2022 mennessä. Maksuohjeet löytyvät tämän linkin kautta

Peruutusehdot: Peruutukset 10.3.2022 mennessä: timo.huhtinen@iki.fi.
Myöhemmin tehdyistä peruutuksista joudumme perimään 50 % hinnasta ja peruuttamattomista täyden hinnan.

YVA-päivän 17.3.2022 ohjelma pdf-versio

Julkaisethan YVA-päivästä somessa häshtägillä #yvapäivä. Twitterissä tagin lisäksi @YVAryfi.

9.00 YVA-päivän avausMattias Järvinen, Yva ry:n puheenjohtaja
9.05 Aamupäivän key note: EU:n ilmastopolitiikka nyt – riittääkö se? Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko
Katsaus tulevaisuuden energiahankkeisiin
9.30 Miten lähitulevaisuuden energiaratkaisut vastaavat Suomen ilmastotavoitteisiin? Samuli Puroila, asiantuntija, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
9.45 Hiilineutraali Helen Oy 2030 ja siihen tähtäävät hankkeet Melina Laine, erityisasiantuntija, Helen Oy
10.10 Vantaan Energia fossiilittomaksi v. 2026 – mitkä hankkeet mahdollistavat tämän?
Kalle Patomeri, tuotantojohtaja ja Matias Siponen, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Vantaan
Energia Oy
10.35 Tauko
10.55Power-to-X mullistaa energiajärjestelmän – mitä konkreettista tapahtuu nyt?Eero Paunonen, toimitusjohtaja, Q Power
11.20Hybridituotantoa sekä sähkön varastointia tuulesta ja auringosta – case Juurakon hybridipuistoSeppo Tallgren, toimitusjohtaja, VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy
11.40Pienet modulaariset ydinreaktorit – valmiina markkinoille vai kaukana tulevaisuudessa?Jaakko Louvanto, neuvotteleva virkamies, Työ- ja elinkeinoministeriö
12.00 Vuoden 2022 Hyvä YVA- ja henkilökohtainen tunnustus -palkinnotYVA-palkintoraati
12.35 Lounas
Keinoja luontokadon korjaamiseksi
13.35Iltapäivän puheenjohtajan alustusMarja Nuottajärvi, Yva ry
13.45Suomen ensimmäinen maakunnallinen biodiversiteettiohjelmaRuut-Maaria Rissanen, suunnittelujohtaja, Pirkanmaan liitto
14.10LUOPAS – uusi tiekartta luontoselvityksiinKatariina Mäkelä, vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus
14.35Luonnon monimuotoisuus voimajohtohankkeissaTiina Seppänen, erikoisasiantuntija, Fingrid Oyj
15.00Kahvitauko
15.10Kommenttipuheenvuoro: Luontokadon torjuminen – mitkä keinot ovat vaikuttavia?Jari Luukkonen, suojelujohtaja, WWF Suomi
15.25Iltapäivän key note: Ilmastonmuutos ja luontokato Suomessa – millä ohjauskeinoilla ehkäisemme molempia?Satu Hassi, kansanedustaja
16.00 Tilaisuuden päättyminen

Yva ry:n ajankohtaiswebinaari ke 15.12 klo 14-16 – YVA-hankkeiden vaikutukset vesimuodostumille

Ympäristövaikutusten arviointi-yhdistyksen, eli Yva ry:n webinaarisarjan seuraava tilaisuus järjestetään ke 15.12.2021 klo 14-16. Teemana ovat YVA-hankkeiden vaikutukset vesimuodostumille.

Riikka Puntila-Dodd SYKE:ltä tulee kertomaan SYKE:n, Gaia Oy:n, AFRY Finland Oy:n ja Itä-Suomen yliopiston hankkeesta nimeltä ”Uusien hankkeiden vaikutusten arviointi suhteessa vesien- ja merenhoidon tilatavoitteisiin – työkalujen nykytila ja kehittämistarpeet (VESIMALLIT)”. https://tietokayttoon.fi/-/uusien-hankkeiden-vaikutusten-arviointi-suhteessa-vesien-ja-merenhoidon-tilatavoitteisiin-tyokalujen-nykytila-ja-kehittamistarpeet-vesimallit-

AFRY Finland Oy:n Hannu Lauri tulee esittämään muutaman esimerkkitapauksen mallinnuksista YVA-menettelyissä, ja kertomaan mitä niissä on tehty mallinnuksen määrittelyn, kalibroinnin ja epävarmuuksien käsittelyn osalta.

Lisäksi kuulemme Vahanen Environmentin Anne Liljendahlin esityksen vesistön ekologisen tilan arvioinnista YVA-hankkeissa. Annen puheenvuorossa kuullaan mitä kaikkea vaikutusarvioinnissa pitää huomioida käytännön työn kannalta, mitä kenttätutkimuksia tarvitaan, sekä miten ja milloin niitä tehdään.

Webinaarisarja on Yva ry:n jäsenille. Ei-jäsenet voivat osallistua yhteen luentosarjan tilaisuuteen tutustumismielessä. Tilaisuus toteutetaan MS Teams -ohjelmistolla ja se nauhoitetaan.

Ilmoittaudu mukaan: Maarit Korhonen maarit.korhonen@vahanen.com