Uusi YVA –laki voimaan – oletko valmis

Pitkään valmisteltu YVA-lakipaketti astui voimaan toukokuun puolessavälissä. Uuden lain soveltaminen ottaa parhaillaan ensiaskelia. Ympäristöhallinto on valmistautunut lain soveltamiseen kouluttamalla YVA-yhteysviranomaiset ELYssä ja TEMissä sekä informoimalla sidosryhmiä. ELYt puolestaan ovat kouluttaneet oman alueensa YVA-toimijoita eri puolilla Suomea. Nyt sitten vain soveltamaan.

Y VA-lain muutosta koskenut lakipaketti uudisti ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevat sännökset. YVA-lain lisäksi muutettiin 13 lupalain säännöksiä ja lisäksi luonnonsuojelulakia. Muutoksella pantiin täytäntöön YVA-direktiivin muutos (2014/52/EU) ja hallitusohjelman kirjaukset YVAsta, joiden tavoitteena oli sujuvoittaa ympäristöllisiä menettelyjä.

Lain ja asetuksen muutokset

Uusi YVA-laki on jäsennelty seitsemään lukuun. Yleiset säännökset on koottu yhteen lain alkuun ja erinäiset säännökset lain loppuun. YVA-menettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa on saanut oman lukunsa, samoin YVAn huomioon ottaminen lupamenettelyssä ja luvassa.

YVA-menettelyä ja valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevat luvut ovat vanhan lain tavoin omissa luvuissaan. Hankeluetteloa ei löydäkään enää asetuksesta, ei myöskään yksittäistapauspäätöksenteon tekijöitä, sillä ne on siirretty lain liitteiksi. Ne ovat keskeiset soveltamisalaa määräävät tekijät ja nykykäytännön mukaisesti lain tasolla säädettäviä. YVA-asetus on lyhentynyt huomattavasti. Soveltamisalaa koskevien pykälien siirtymisen ohella myös viranomaisten tehtävät on kaikki siirretty lakiin.

Tarkka lukija on varmaan huomannut, että Suomen ympäristökeskukselle (SYKE) ei ole enää osoitettu lakisääteisiä tehtäviä. Tämä johtuu siitä, että SYKEn tehtävistä osa on siirtynyt ympäristöministeriölle, kuten koulutus ja osa tehtävistä on ajan myötä käynyt tarpeettomaksi, kuten arviointiasiakirjojen tallettaminen. Nettisivujen kautta asiakirjat ovat pitkään yleisesti saatavilla ja on yhteysviranomaisen tehtävä säilyttää tarvittavat kappaleet omassa arkistossaan. Ympäristöministeriö voi tulosohjauksen kautta edelleen osoittaa YVA-tehtäviä SYKElle.

Merkittävät vaikutukset korostuvat

Direktiivissä terävöitettiin todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamista, arvioimista ja kuvaamista ja YVAn lopputuloksena pitää jatkossa olla aiempaa korostetummin näkemys hankkeen merkittävistä vaikutuksista. Arviointiin tulee lisäksi sisällyttää sellaiset vaikutukset, joiden merkittävyydestä ei ole selvyyttä ja edellyttävät siksi tarkempaa selvittämistä.

Vähäiset vaikutukset voidaan perustellusti ehdottaa arviointiohjelmassa jätettäväksi arvioinnin ulkopuolelle. Arviointiohjelman rooli on näin ollen tärkeä, koska sen avulla voidaan tehdä rajauksia ja sujuvoittaa vaikutusten arviointia.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Kun yhteysviranomainen ennen antoi lausunnon arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä, laatii se jatkossa lisäksi perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

YVA-lakiin on vuosien varrella kohdennettu kritiikkiä siitä, että hankkeesta vastaavan oma arviointi voisi olla puolueellinen. Uuden lain mukaan yhteysviranomainen todentaa hankkeesta vastaavan arvioinnin ja voi päätyä erilaiseen lopputulokseen merkittävistä vaikutuksista kuin hankkeesta vastaava.

Uusi laki mahdollistaa arviointiselostuksen täydentämisen silloin, kun selostus on niin puutteellinen, ettei yhteysviranomainen voi tehdä perusteltua päätelmää hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Puutteellisuuskynnys on määritelty korkeaksi. Jos hankkeesta vastaava noudattaa yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antamaa lausuntoa ja ohjausta, ei tällaiseen täydentämiseen ole tarvetta.

Jatkossa lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. Lupaviranomaisen tulee osoittaa, miten se on ottanut YVAn tulokset huomioon ja miten merkittävät vaikutukset tulevat lievennetyiksi tai kokonaan poistetuiksi.

Ympäristövaikutusten arviointi

Jatkossa ympäristövaikutusten arviointi voidaan tehdä erillisen YVA-menettelyn sijaan kaavoituksen yhteydessä yhteismenettelynä. Toisena vaihtoehtona YVA-menettelyn ja kaavoituksen integroinnista on kuulemisvaiheiden yhdistäminen, muutoin menettelyt olisivatkin itsenäiset.

Jos kumpikaan tapa ei tunnu soveltuvan hankkeeseen, on kolmantena vaihtoehtona tehdä menettelyt täysin erillisinä. Hankkeesta vastaava voi tehdä aloitteen yhteismenettelystä yhteysviranomaiselle. Tämän jälkeen yhteysviranomainen ja kaavoitusviranomainen sopivat yhteismenettelyn käytöstä. Mikäli yhteistä näkemystä ei syntyisi, sovelletaan tavallista YVA-lain mukaista menettelyä.

Yhteismenettelyä ei kuitenkaan voida soveltaa tilanteissa, joissa hankekaavan laatimisesta vastaava kunta on itse hankkeesta vastaava. Säännös on tarpeen viranomaisen riippumattomuuden varmistamiseksi YVA-direktiivissä edellytetyllä tavalla.

Yhteismenettelyn aluksi on suositeltavaa pitää ennakkoneuvottelu. Yhteismenettelyssä kaavoitusviranomainen on prosessin vetäjä, joka

huolehtii kuulemisista ja hankkeesta vastaavan tuottamien YVA-asiakirjojen liikenteestä.

Arviointiselostus on yhteismenettelyssä samanniminen kuin ”normiYVAssa”, mutta arviointiohjelma on nimetty maankäyttö- ja rakennuslaissa suunnitelmaksi siitä, miten hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan.

Suunnitelman arviointiselostuksen sisältövaatimukset määräytyvät kuitenkin YVA-lainsäädännön mukaisesti.

Kuten tavallisessa YVAssa, yhteysviranomainen antaa hankkeesta vastaavalle lausuntonsa YVA-suunnitelmasta ja perustellun päätelmän arviointiselostuksesta. Molemmissa vaiheissa yhteysviranomaisella on kirjoitusvaiheessa käytössään muiden osallisten antama palaute.

Sujuvoittamista on, että kaavoituksen vuorovaikutusmenettelyssä hoituu osallisten kuuleminen ja viranomaisten kantojen hankkiminen niin kaavoitukseen kuin YVAankin.

YVAn ja Natura-arvioinnin uusi suhde

Luonnonsuojelulain mukaisen Natura-arvioinnin ja YVAn välistä suhdetta on vahvistettu. Jos YVA-hanke edellyttää Natura-arviointia, tehdään se pääsääntöisesti YVAn yhteydessä.

Natura-lausuntojen määräajat noudattavat YVA-laissä säädettyjä määräaikoja, mikä tarkoittaa Natura-lausunnon antamisajan lyhentymistä kuudesta kuukaudesta 3-4 kuukauteen.

Tarkoituksena on, että Natura-lausunnon johtopäätökset sisällytetään perusteltuun päätelmään ja itse lausunnot ovat kokonaisuudessaan päätelmän liitteenä.

Muita tärkeitä muutoksia YVA-lakiin

– YVA-lakiin tuli säännös hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten ennakkoneuvottelusta. Tätä kautta parannetaan viranomaismenettelyjen kokonaisuuden hallintaa.

– Hankkeesta vastaavan on uuden lain mukaisesti varmistettava, että sen käytössä on riittävä asiantuntemus ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja -selostuksen laadintaan. Yhteysviranomainen arvioi tekijöiden asiantuntemuksen.

– Arviointiohjelmasta kuuleminen on lyhentynyt pääsääntönä 30 päivään. Erityisestä syystä aikaa voidaan pidentää enintään 60 päivän mittaiseksi.

– Arviointiohjelman ja –selostuksensisältövaatimuksiin on tullut muutoksia.

– Hankeluettelon hankkeiden lisäksi YVA-menettelyä sovelletaan muihin hankkeisiin, jos niistä voi aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Mikäli hanke voidaan suunnitella sellaiseksi, että siitä ei aiheudu tällaisia vaikutuksia, on uuden lain mukaan mahdollista olla soveltamatta YVA-menettelyä erikseen päätettävissä yksittäistapauksissa.

Uudessa laissa edellytetään, että hankkeesta vastaava kokoaa hankkeestaan tarvittavat tiedot viranomaiselle päätöksenteon tueksi.

Ennen uuden YVA-lain voimaan astumista vireille tulleet YVA-menettelyt hoidetaan vanhan lain mukaan.

Tavoitteena menettelyjen sujuvoittaminen

YVA-menettelyä koskevan lainsäädännön uudistaminen on osa ympäristömenettelyjen sujuvoittamista. Keskeisin näistä uudistuksista on yhden luukun lainsäädäntöhanke, jossa jatketaan lupamenettelyjen ja YVA-menettelyn yhteensovittamisen kehittämistä.

Toinen vireillä oleva työ on hankeluettelon uudistustarpeen läpikäynti. YVA-lainsäädännön muutosta koskevaa aineistoa löytyy ympäristö.fi/yva –nettisivulta.

 

Näyttökuva 2018-01-29 kello 21.21.03

Uuden lain mukainen YVA-menettely. Arviointiohjelmasta kuuleminen lyheni 30 päivään, erityisestä syystä aikaa voidaan pidentää 60 päivään. Uutta on myös yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta.

Näyttökuva 2018-01-26 kello 16.17.28

YVAn ja hankekaavoituksen yhteismenettely

TEKSTI JA KUVAT: SEIJA RANTAKALLIO, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES, YMPÄRISTÖMINISTERIÖ | .